Молитвы святым | Молитвослов

Молитвы святым


По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II

Оглавление

 


^ Молитва преподобным Антонию и Феодосию Печерским (2/15 сентября и в Неделю вторую Великого поста)

Преподо́бнии и богоно́снии отцы́ на́ши Анто́ние и Феодо́сие! К вам, я́ко к те́плым засту́пником и ско́рым помо́щником и изве́стным предста́телем, прибега́ем мы гре́шнии, смире́нно прося́ще ва́шея по́мощи и заступле́ния, в бе́здне зол и бед погружа́емии, я́же на всяк день и час нам и от челове́к лука́вых приключа́ются, и от духо́в зло́бы поднебе́сныя, всегда́ поги́бели душ и теле́с на́ших и́щущих, нахо́дят на ны. Изве́стни же есмы́ несумне́нно, коль вели́кое к милосе́рдому Бо́гу и́мате дерзнове́ние: еще́ бо на земли́ между́ стра́нствующими к Го́рнему Оте́честву пребыва́юще, ве́лию си́лу благода́ти Бо́жия, ва́ми чудоде́йствующия, в себе́ показа́сте, я́ко и огнь с Небесе́, по подо́бию Илиину́, на показа́ние ме́ста, на не́мже вели́кая це́рковь Пече́рская стро́итися хотя́ше, низведо́сте, и ро́су, по о́бразу Гедео́нову, на очище́ние и ве́чное прославле́ние того́жде свята́го ме́ста призва́сте: та́кожде ве́мы, коль мно́гое мно́жество муже́й и жен, из ра́зных стран и наро́дов, скорбя́щих и напа́ствуемых или́ разли́чными тя́жкими боле́зньми одержи́мых, ва́шими моли́твами и заступле́нием получи́ша ско́рое себе́ облегче́ние и избавле́ние. Аще у́бо вся та помоществова́ния, еще́ в сме́ртнем су́ще стра́нствовании, бе́дствующим ми́лостивно подава́сте, кольми́ па́че днесь, егда́ уже́ всемогу́щей предста́сте Тро́ице и бо́льшее прия́сте дерзнове́ние, во е́же моли́ти ю о на́шем недосто́инстве и в беда́х нас заступа́ти и защища́ти. Сего́ ра́ди и мы, столь мно́гими вражде́бными наве́ты, озлобле́ньми и кова́рными злоумышле́ньми отвсю́ду угрожа́емии и тесни́мии, ва́шему те́плому и си́льному по Бо́зе вруча́ем себе́ защище́нию и усе́рдно мо́лим благосты́ню ва́шу: сохрани́те нас неврежде́нных от всех бед и зол, наипа́че же от бесо́вских ко́зней, да не бу́дем им в поруга́ние и посмея́тельство, но та́ко их кре́пкою ва́шею по́мощию от нас отжени́те, я́коже во дни о́ны от оби́тели отгна́сте я, иногда́ па́кости де́явшия. Сицева́я же их неполе́зная укроти́вше на ны возста́ния, та́ко нас утвержде́нных в ве́ре, наде́жде и любви́ соде́лайте, да николи́же на́ми каково́е недоуме́ние или́ сумне́ние возоблада́ет. Чу́вства на́ша душе́вная вку́пе и теле́сная в таково́м благоустрое́нии и боголе́пней ме́рности на всяк день и час удержава́йте и снабдева́йте, да те́ми никогда́же Блага́го и Человеколюби́ваго Бо́га прогне́ваем. Ра́зум уцелому́дрите, да сей па́че о Бо́зе, Его́ вездепрису́тствии и благопромышле́нии помышля́ет, не́же о вре́менных пече́тся. Развраще́нную во́лю на́шу всегда́ исправля́йте, да николи́же хо́щет, е́же хоте́нию Бо́жию сопротивля́ется, но те́ми да уловля́ется и в сих безмяте́жно и безпеча́льно да пребыва́ет, я́же суть Бо́гу уго́дна и прия́тна, челове́ку же спаси́тельна и поле́зна. К сим же, о преподо́бнии отцы́, и оте́чества ва́шего не забыва́йте, но в ми́рнем устрое́нии пребыва́ти ему́ у Престо́ла вели́чества Бо́жия непреста́нно хода́тайствуйте. Вся лю́ди, су́щия в держа́ве на́шей, ми́рны и безпеча́льны сохрани́те и от вся́каго зла́го обстоя́ния вско́ре изба́вите. Егда́ же приспе́ет на́ше от вре́меннаго сего́ жития́ отше́ствие и к ве́чности преселе́ние, си́це нам в по́мощь предста́ните и от наси́лий вра́жиих свободи́те, я́коже предста́сте не́когда Ера́зму мона́ху, в тя́жком сме́ртнем бе́дствии обрета́вшемуся, и та́ко сердца́ на́ша ко и́стинному покая́нию и жале́нию о гресе́х подви́гните, я́коже и о́наго се́рдце подвиго́сте, да и мы в чи́стем со́вести на́шея свиде́тельстве, Пресвяте́й и Нераздели́мей предста́вше Тро́ице, прославля́ем ю ку́пно с ва́ми и все́ми святы́ми в безконе́чныя ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^ Молитва святителю Иоасафу, епископу Белгородскому (4/17 сентября и 10/23 декабря)

О вели́кий уго́дниче Христо́в, святи́телю О́тче наш Иоаса́фе, ско́рый помо́щниче и ди́вный чудотво́рче! При́зри ми́лостивно на ны неду́гующия. Ве́мы, уго́дниче Христо́в, ве́мы, и усты́ и се́рдцем испове́дуем, я́ко по дело́м на́шим беды́ постиго́ша нас. С разбо́йником благоразу́мным испове́дуем Го́сподеви, я́ко досто́йная по дело́м на́шим восприе́млем и зла́я сия́ я́коже раби́ неключи́мии терпи́м. Си́ми бо вре́менными муче́ньми Госпо́дь милосе́рдый сокруша́ет горды́ню и жестоковы́йное се́рдце на́ше, да ве́чныя избежи́м ка́зни, гре́шником угото́ванныя: се́яхом бо се́мена жития́ своево́льнаго и жнем те́рния скорбе́й. Оба́че, не́мощни су́ще, но в покая́ние те́плое прише́дше, о сем моли́тися дерза́ем, да гнев Госпо́день на ми́лость к нам преложи́тся, и тебе́, святи́телю Бо́жий и чудотво́рче, усе́рдно про́сим: проли́й те́плую моли́тву твою́ ко Христу́ Го́споду на́шему, Ему́же днесь предстои́ши и мо́лишися о почита́ющих тя с любо́вию и смире́нным на твое́ предста́тельство упова́нием. Се бо в житии́ твое́м, святи́телю Христо́в, ни еди́наго же скорбя́ща и ми́лости твоея́ прося́ща, грехи́ же своя́ испове́дающа, николи́же презре́л еси́. Умоли́ Пра́веднаго Судию́, да преложи́т гнев пра́вды Своея́ на ми́лование на́ше. Благода́тию Его́, тебе́ да́нною, святи́телю милосе́рдый, уврачу́й на́ша не́мощи, боле́зней лю́тых тече́ния уста́ви, сме́рти отыти́ повели́ и на покая́ние си́лу нам да́руй. Ста́рость поддержи́, младе́нцы воспита́й, ю́ность уцелому́дри, супру́жества в чистоте́ и смире́нии утверди́, нам же всем послуша́ние трудолю́бное и ми́рное жи́тельство моли́твою твое́ю да́руй, да терпе́нием тече́м на предлежа́щий нам по́двиг жития́ сего́ вре́меннаго, взира́юще на Нача́льника ве́ры и Соверши́теля Го́спода Иису́са, Ему́же сла́ва во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^ Молитва праведным Богоотцам Иоакиму и Анне (9/22 сентября)

О присносла́внии Христо́вы пра́ведницы, святи́и Богоотцы́ Иоаки́ме и Анно, предстоя́щии Небе́сному Престо́лу вели́каго Царя́ и ве́лие дерзнове́ние к Нему́ иму́щии, я́ко от Преблагослове́нныя Дще́ри ва́шея, Пречи́стыя Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, воплоти́тися изво́лившему! К вам, я́ко многомо́щным предста́телем и усе́рдным о нас моли́твенником, прибега́ем мы, гре́шнии и недосто́йнии. Моли́те бла́гость Его, я́ко да отврати́т от нас гнев Свой, по дело́м на́шим пра́ведно на ны дви́жимый, и да безчи́сленная прегреше́ния на́ша презре́в, обрати́т нас на путь покая́ния и на стези́ за́поведей Свои́х да утверди́т нас. Та́же моли́твами ва́шими в ми́ре живо́т наш сохрани́те и во всех благи́х благо́е поспеше́ние испроси́те, вся я́же к животу́ и благоче́стию потре́бная нам от Бога да́рующе, от вся́ких напа́стей и бед и внеза́пныя сме́рти предста́тельством ва́шим нас избавля́юще и от всех враг ви́димых и неви́димых защища́юще, я́ко да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́, и та́ко в ми́ре вре́менное сие житие́ преше́дше, в ве́чный дости́гнем покой, иде́же ва́шим свя́тым умоле́нием да сподо́бимся Небе́снаго Ца́рствия Христа́ Бо́га на́шего, Ему́же со Отце́м и Пресвяты́м Духом подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^ Молитва преподобному Иосифу, игумену Волоцкому, чудотворцу (9/22 сентября и 18/31 октября)

О вели́кий правосла́вныя ве́ры ревни́телю и учи́телю, свя́те прему́дре Ио́сифе! Приими́ моле́ние, от нас гре́шных тебе́ приноси́мое, и те́плым предста́тельством умоли́ в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, да низпо́слет Он бога́тыя Своя́ ми́лости нам гре́шным, да утверди́т во Святе́й Свое́й Правосла́вней Це́ркви пра́вую ве́ру и благоче́стие: па́стырем ея́ святу́ю ре́вность о спасе́нии слове́снаго ста́да да пода́ст, я́ко да ве́рующия соблюду́т, неве́рующия же и отпа́дшия от и́стинныя ве́ры вразумя́т и обратя́т. Та́же и всем нам испроси́ вся благопотре́бная во вре́меннем сем житии́ и поле́зная к ве́чному спасе́нию на́шему. Помяни́ ста́до твое́, е́же собра́л еси́, не забу́ди посеща́ти чад твои́х, и я́ко чадолюби́вый отец, не пре́зри, ниже́ отри́ни моле́ния на́ша, но воздежи́ ру́це твои́ моли́твенныя ко Го́споду Бо́гу, да отложи́т пра́ведный гнев Свой, дви́жимый на ны, и изба́вит нас от враг ви́димых и неви́димых, от гла́да, пото́па, меча́, смертоно́сныя я́звы, наше́ствия иноплеме́нных и междоусо́бныя бра́ни. Ей, премилосе́рдый засту́пниче наш, пресла́вный чудотво́рче! Всех нас упра́ви в ми́ре и покая́нии сконча́ти житие́ на́ше и пресели́тися со упова́нием во блаже́нная не́дра Авраа́мова, иде́же славосло́вится всепе́тое и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^ Молитва преподобному Силуану Афонскому (11/24 сентября)

О преди́вный уго́дниче Бо́жий Силуа́не! По благода́ти, тебе́ от Бо́га да́нной, сле́зно моли́тися о всей вселе́нней, ме́ртвых, живы́х и гряду́щих, не премолчи́ за ны ко Го́споду, к тебе́ усе́рдно припа́дающих и твоего́ предста́тельства уми́льно прося́щих. Подви́гни, о всеблаже́нне, на моли́тву усе́рдную Засту́пницу ро́да христиа́нскаго, Преблагослове́нную Богоро́дицу и Присноде́ву Мари́ю, чу́дно призва́вшую тя бы́ти ве́рным де́лателем в Ея́ земно́м вертогра́де, иде́же избра́нницы Бо́жии о гресе́х на́ших ми́лостива и долготерпели́ва Бо́га бы́ти умоля́ют, во е́же не помяну́ть непра́вд и беззако́ний на́ших, но по неизрече́нной благода́ти Госпо́да на́шего Иису́са Христа́, уще́дрити и спасти́ ны по вели́цей Его́ ми́лости. Ей, уго́дниче Бо́жий, с Преблагослове́нной Влады́чицей ми́ра, Святе́йшею Игу́мениею, и святы́ми подви́жниками Ея́ земна́го жре́бия, испроси́ у святы́х Святе́йшаго Сло́ва святе́й горе́ Афо́нстей и боголюби́вым пустынножи́телем ея́ от всех бед и наве́тов вра́жиих в ми́ре сохрани́тися. Да Ангелы святы́ми от зол избавля́еми и Ду́хом Святы́м в ве́ре и братолю́бии укрепля́еми, до сконча́ния ве́ка о Еди́ней Святе́й и Апо́стольстей Це́ркви моли́твы творя́т и всем спаси́тельный путь указу́ют, да Це́рковь земна́я и небе́сная непреста́нно славосло́вит Творца́ и Отца́ Све́тов, просвеща́я и освяща́я мир в ве́чной пра́вде и бла́гости Бо́жией. Наро́дам всего́ ми́ра испроси́ благоде́нственнаго и ми́рнаго жити́я: ду́ха смиренному́дрия и братолю́бия, добронра́вия и спасе́ния, ду́ха стра́ха Бо́жия. Да не зло́ба и беззако́ние ожесточа́ют сердца́ людска́я, могу́щая истреби́ть любо́вь Бо́жию в челове́цех и низве́ргнути их в богопроти́вныя вражду́ и братоуби́йство, но в си́ле Боже́ственныя любве́ и пра́вды, я́коже на Небеси́ и на земли́ да святи́тся и́мя Бо́жие, да бу́дет во́ля Его́ свята́я в челове́цех и да воцаря́тся мир и Ца́рствие Бо́жие на земли́. Та́кожде и земно́му оте́честву твоему́, земле́ Росси́йстей, испроси́, уго́дниче Бо́жий, вожделе́ннаго ми́ра и Небе́снаго благослове́ния, во е́же всемо́щным Омофо́ром Ма́тере Божия покрыва́емому, изба́витися от гла́да, губи́тельства, тру́са, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, и от всех враг ви́димых и неви́димых, и та́ко святе́йшим до́мом Преблагослове́нныя Богоро́дицы до сконча́ния ве́ка ему́ бы́ти, Креста́ Животворя́щаго си́лой и в любви́ Бо́жией неоскудева́ема утвержде́нна сотвори́ти. Нам же, во тьме грехо́в погружа́емым, и покая́ния те́пла, ниже́ стра́ха Бо́жия иму́щим, и си́це безме́рно лю́бящаго нас Го́спода непреста́нно оскорбля́ющим, о всеблаже́нне, у Всеще́драго Бо́га на́шего испроси́, да Свое́ю всеси́льною благода́тию Боже́ственне посети́т и оживотвори́т бе́дныя ду́ши на́ша, и вся́кую зло́бу и го́рдость жите́йскую, уны́ние и нераде́ние в сердца́х на́ших да упраздни́т. Еще́ мо́лимся, во е́же и нам благода́тию Всесвята́го Ду́ха укрепле́нным и любо́вию Бо́жиею согрева́емым в человеколю́бии и братолю́бии, смиренному́дрии и моли́твенном сраспина́нии друг за дру́га и за всех, в пра́вде Бо́жией утверди́тися и в благода́тней любви́ Бо́жией благонра́вно укрепи́тися и сынолю́бно Тому́ прибли́житися. И та́ко творя́ Его́ святу́ю во́лю, во вся́ком благоче́стии и чистоте́, вре́меннаго жития́ путь непосты́дно прейти́ и со все́ми святы́ми Небе́снаго Ца́рствия и Его́ а́гнчего бра́ка сподо́битися. Ему́же от всех земны́х и Небе́сных да бу́дет сла́ва, че́сть и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м, Пресвяты́м, Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^ Молитва преподобным Сергию и Герману, Валаамским чудотворцам (11/24 сентября и 28 июня/11 июля)

О преподо́бнии, богоно́снии, преблаже́ннии отцы́ на́ши Се́ргие и Ге́рмане, зри́телие сла́вы Бо́жия в Небе́снем Ца́рствии! Не пре́зрите нас гре́шных в ну́ждах и ско́рбех на́ших, но ускори́те в по́мощь к вам прибега́ющим: приими́те воздыха́ние и сле́зы и вонми́те смире́нному моле́нию на́шему. Предстоя́ще же Небе́сному Царю́, о преблаже́ннии, моли́те бла́гость Его́, е́же уще́дрити ме́сто селе́ния ва́шего и вся́кому гра́ду и стране́ низпосыла́ти оби́лие благ земны́х; нас же всех в ве́ре и доброде́телех утверди́ти, избавля́ти же при́сно от вожделе́ний грехо́вных и от нападе́ния ви́димых и неви́димых враго́в: оби́димыя защити́ти, боля́щия уврачева́ти, от томи́тельства злых духо́в свободи́ти, на мо́ри пла́вающия сохраня́ти, путеше́ствующим спутеше́ствовати и вся́кому ве́рному в ну́ждах спосо́бствовати: я́ко Того́ вси есмы́ творе́ние и Того́ есть Ца́рство, и си́ла, и сла́ва во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^ Молитва апостолу, первомученику и архидиакону Стефану (15/28 сентября, а также 27 декабря/9 января и 4/17 января)

Пе́рвый во диа́конех, пе́рвый и в му́ченицех показа́лся еси́, святы́й Стефа́не апо́столе. Испо́лнь бо ве́ры и си́лы во уче́нии и в зна́мениих вели́к яви́лся еси́, и никто́же возмо́же противуста́ти прему́дрости и ду́ху, и́миже глаго́лал еси́, лице́ же твое́ на со́нмищи ви́дено бысть, я́ко лице́ Ангела. Те́мже испо́лнен Свята́го Ду́ха быв, ви́дел еси́ отве́рстое не́бо и сла́ву Бо́жию и Сы́на челове́ча, Го́спода на́шего Иису́са Христа́, одесну́ю стоя́ща Бо́га Отца́. Та́же и от жестоковы́йных и уби́йц иуде́ев ка́мением, пред лице́м преблагослове́нныя и моля́щияся о тебе́ Де́вы Ма́тере Его́, побива́емь, прекло́нь коле́на, возопи́л еси́ гла́сом ве́лиим: Го́споди, не поста́ви им греха́ сего́! И та́ко дух твой Го́споду Иису́су ра́достно пре́дал еси́. Сего́ ра́ди моли́твенника и предста́теля тя стяжа́хом, и коле́на души́ и се́рдца на́шего прекло́ньше, тя мо́лим: воздежи́ ру́це твои́ ко Го́споду и сподви́жи всему ро́ду челове́ческому Предста́тельницу и Хода́таицу к Сы́ну Своему́, Пресвяту́ю Ма́терь Де́ву, и о нас, при́сно прогневля́ющих грехо́м и ле́ностию, моли́ Блага́го Спа́са на́шего, да пода́ст нам благода́ть во благовре́менную по́мощь к покая́нию, и твои́м предста́тельством и заступле́нием Пресвяты́я Ма́тере Своея́, в день он стра́шный и пра́ведный да не поста́вит пред на́ми грехи́ на́ша, но по щедро́там Свои́м, тобо́ю умоле́н быв, да рече́т души́ на́шей: спасе́ние ва́ше есмь Аз во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^ Молитва мученице Людмиле, княгине Чешской (16/29 сентября)

О свята́я уго́днице Христо́ва, му́ченице княги́ня Людми́ло, первоуго́днице че́шския страны́ и сто́льнаго гра́да Пра́ги украше́ние, те́плая о нас пред Бо́гом моли́твеннице, се мы, многогре́шнии, смире́нно припа́дая, мо́лим тя, не попусти́ нам поги́бнути в ти́не грехо́в на́ших, но вознеси́ о нас моле́ние ко Го́споду, да поми́лует нас и да́рует нам покая́ние. О преблага́я ма́ти Людми́ло, не забу́ди присеща́ти чад твои́х, а́ще бо и преста́вилася еси́ от нас в Небе́сныя оби́тели. Вку́пе ж и со святы́м му́чеником и вну́ком твои́м Вячесла́вом, егда́ подрасте́ о́трок Вячесла́в, оте́ц его́, твой же сын, по обы́чаю того́ вре́мени испроси́ епи́скопа и иере́ев со всем при́чтом церко́вным призва́ть на него́ благослове́ние Бо́жие. Епи́скоп, отслужи́в в Це́ркви Пресвяты́я Богоро́дицы, поста́ви о́трока на ступе́ни хра́ма и благослови́ его́ та́ко: Го́споди Бо́же Иису́се Христе́, благослови́ сего́ Отрока, я́коже благослови́л еси́ пра́ведных Твои́х, Авраа́ма, Исаа́ка и Иа́кова, и венча́й его́, я́коже венча́л еси́ правове́рных царе́й, равноапо́стольных Константи́на и Еле́ну.

Та́ко же и ты, свята́я прама́терь его́, испроси́ и нам гре́шным Бо́жие благослове́ние на ча́да на́ша и на всех нас, да и мы многогре́шнии возблагодари́м Го́спода за подая́ние Его́ благода́ти. Да ку́пно с тобо́ю просла́вим Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха и твое́ вели́кое заступле́ние о нас во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^ Молитва мученицам Вере, Надежде, Любови и матери их Софии (17/30 сентября)

О святы́я и достохва́льныя му́ченицы Ве́ро, Наде́ждо и Любы́ и до́блестных дще́рей му́драя ма́ти Софи́е! К вам ны́не со усе́рдною моли́твою притека́ем. Что бо па́че возмо́жет предста́тельствовати за ны пред Го́сподем, а́ще не ве́ра, наде́жда и любы́, три сия́ доброде́тели пребыва́ющия, во и́хже о́браз нарече́нныя, са́мою ве́щию о́ныя яви́сте? у́моли́те у́бо Го́спода, да в ско́рбех и напа́стех неизрече́нною благода́тию Свое́ю покры́ет ны, и сохрани́т, и Того́ сла́ву, я́ко со́лнце незаходи́мое, зре́ти да сподо́бит. Споспе́шствуйте нам во смире́нных моле́ниих на́ших, да прости́т Госпо́дь Бог грехи́ и беззако́ния на́ша, и да поми́лует нас гре́шных, и щедро́т Свои́х да сподо́бит нас Христо́с Бог, Ему́же сла́ву возсыла́ем, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^ Молитва святителю Димитрию, митрополиту Ростовскому (21 сентября/4 октября, а также 28 октября/10 ноября и 23 мая/5 июня)

О преблаже́нне святи́телю Дими́трие, вели́кий уго́дниче Христо́в, Златоу́сте Росси́йский! Услы́ши нас гре́шных, моля́щихся тебе́, и принеси́ моли́тву на́шу к Ми́лостивому и Человеколю́бцу Бо́гу, Ему́же ты ны́не в ра́дости святы́х и с ли́ки Ангел предстои́ши: умоли́ Его́ благосе́рдие, да не осу́дит нас по беззако́нием на́шим, но да сотвори́т с на́ми по ми́лости Свое́й. Испроси́ нам у Христа́ Бо́га на́шего ми́рное и безмяте́жное житие́, здра́вие душе́вное и теле́сное, земли́ благопло́дие, и во всем вся́кое изоби́лие и благоде́нствие, и да не во зло обрати́м блага́я, да́руемая нам от ще́драго Бо́га, но во сла́ву Его́ и в прославле́ние твоего́ заступле́ния. Да́руй нам богоуго́дно прейти́ по́прище вре́менныя жи́зни: изба́ви нас от возду́шных мыта́рств и наста́ви нас на путь, веду́щий в селе́ния пра́ведных, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный, зря́щих Бо́жия Лица́ неизрече́нную добро́ту; Це́рковь же Святу́ю от раско́лов и ересе́й сохрани́, ве́рныя укрепи́, заблужда́ющия обрати́, и всем да́руй вся, ко спасе́нию и сла́ве Бо́жией подоба́ющая; оте́чество твое́ сохрани́ от враго́в ненаве́тно, но побора́й ору́жию крестоно́снаго во́инства; и пода́ждь нам всем твое́ архипа́стырское и свято́е благослове́ние, да о́ным осеня́еми, изба́вимся от ко́зней лука́ваго и избе́гнем от вся́кия беды́ и напа́сти. Услы́ши моле́ние на́ше, О́тче Дими́трие, и моли́ непреста́нно о нас всеси́льнаго Бо́га, сла́вимаго и покланя́емаго в Трие́х Ипоста́сех, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и держа́ва во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^ Молитва Пророку, Предтече и Крестителю Господню Иоанну (23 сентября/6 октября, а также 7/20 января; 24 февраля/9 марта; 25 мая/7 июня; 24 июня/7 июля и 29 августа/11 сентября)

Крести́телю Христо́в, пропове́дниче покая́ния! Ка́ющагося не пре́зри мене́, но, совокупля́яся с во́и Небе́сными, моли́ся ко Влады́це за мене́ недосто́йнаго, уны́лаго, немощна́го и печа́льнаго, во мно́гия беды́ впа́дшаго, утружде́ннаго бу́рными по́мыслы ума́ моего́. Аз бо есмь верте́п злых дел, отню́д не име́яй конца́ грехо́вному обы́чаю: пригвожде́н бо есть ум мой земны́м ве́щем. Что сотворю́? Не вем. И к кому́ прибе́гну, да спасе́на бу́дет душа́ моя́? То́кмо к тебе́, святы́й Иоа́нне, благода́ти тезоимени́те, я́ко тя пред Го́сподем по Богоро́дице вем бо́льша бы́ти рожде́нных всех: и́бо ты сподо́бился еси́ косну́тися верху́ Царя́ Христа́, взе́млющаго грехи́ ми́ра, А́гнца Бо́жия: Его́же моли́ за гре́шную мою́ ду́шу, да поне́ отны́не, в первыйна́десять час, понесу́ тяготу́ благу́ю и прииму́ мзду с после́дними. Ей, Крести́телю Христо́в, честны́й Предте́че, кра́йний Проро́че, пе́рвый во благода́ти му́чениче, по́стников и пусты́нников наста́вниче, чистоты́ учи́телю и бли́жний дру́же Христо́в! Тя молю́, к тебе́ прибега́ю: не отри́ни мене́ от твоего́ заступле́ния, но возста́ви мя, па́дшагося мно́гими грехи́, обнови́ ду́шу мою́ покая́нием, я́ко вторы́м креще́нием, поне́же обо́их нача́льник еси́, креще́нием омыва́яй прароди́тельный грех, покая́нием же очища́яй коего́ждо от дел скве́рных. Очи́сти у́бо мя, грехми́ оскверне́ннаго, и пону́ди вни́ти, а́може ничто́же скве́рно вхо́дит, во Ца́рствие Небе́сное. Ами́нь.

 

^ Молитва преподобному Сергию, игумену Радонежскому, всея России чудотворцу (25 сентября/8 октября и 5/18 июля)

О свяще́нная главо́, преподо́бне и богоно́сне Отче наш Се́ргие, моли́твою твое́ю, и ве́рою, и любо́вию, я́же к Бо́гу, и чистото́ю се́рдца, е́ще на земли́ во оби́тель Пресвяты́я Тро́ицы ду́шу твою́ устро́ивый, и а́нгельскаго обще́ния и Пресвяты́я Богоро́дицы посеще́ния сподо́бивыйся, и дар чудоде́йственныя благода́ти прие́мый, по отше́ствии же твое́м от земны́х наипа́че к Бо́гу прибли́живыйся, и Небе́сныя си́лы приобщи́выйся, но и от нас ду́хом любве́ твоея́ не отступи́вый, и честны́я твоя́ мо́щи, я́ко сосу́д благода́ти по́лный и преизлива́ющийся, нам оста́вивый! Ве́лие име́я дерзнове́ние ко всеми́лостивому Влады́це, моли́ спасти́ рабы́ Его́, су́щей в тебе́ благода́ти Его́ ве́рующия и к тебе́ с любо́вию притека́ющия. Испроси́ нам от великодарови́таго Бо́га на́шего вся́кий дар, всем и коему́ждо благопотре́бен: ве́ры непоро́чны соблюде́ние, градо́в на́ших утвержде́ние, ми́ра умире́ние, от гла́да и па́губы избавле́ние, от наше́ствия иноплеме́нных сохране́ние, скорбя́щим утеше́ние, неду́гующим исцеле́ние, па́дшим возставле́ние, заблужда́ющим на путь и́стины и спасе́ния возвраще́ние, подвиза́ющимся укрепле́ние, благоде́лающим в де́лех благи́х преспе́яние и благослове́ние, младе́нцем воспита́ние, ю́ным наставле́ние, неве́дущим вразумле́ние, сирота́м и вдови́цам заступле́ние, отходя́щим от сего́ вре́меннаго жития́ к ве́чному благо́е уготовле́ние и напу́тствие, отше́дшим блаже́нное упокое́ние, и вся ны споспешеству́ющими твои́ми моли́твами сподо́би в день Стра́шнаго Суда́ шу́ия ча́сти изба́витися, десны́я же страны́ о́бщники бы́ти и блаже́нный о́ный глас Влады́ки Христа́ услы́шати: прииди́те, благослове́ннии Отца́ Моего́, насле́дуйте угото́ванное вам Ца́рствие от сложе́ния ми́ра. Ами́нь.

 

^ Молитва святителю Тихону, патриарху Московскому и всея Руси (26 сентября/9 октября, а также в воскресенье после 25 января/7 февраля и 25 марта/7 апреля)

О па́стырю наш до́брый, святы́й вели́кий патриа́рше Ти́хоне, я́ко град го́рний ты яви́лся еси́: до́брая дела́ твоя́ и доны́не све́тятся пред челове́ки. Ве́мы, я́ко ты, предстоя́ Престо́лу Пресвяты́я Тро́ицы, ве́лие и́маши дерзнове́ние в моли́твах пред Го́сподем. Воззри́ и ны́не на нас, гре́шных и недосто́йных чад твои́х, к тебе́ бо, я́ко иму́щему ве́лие дерзнове́ние пред Творце́м вся́ческих, ны́не припа́даем и усе́рдно мо́лимся: умоли́ Го́спода, да пода́ст нам реши́мость стяжа́ти благоче́стие отце́в на́ших, его́же ты стяжа́л еси́ от ю́ности твоея́. Ты в житии́ свое́м ре́вностный защи́титель и храни́тель и́стинныя ве́ры был еси́, помози́ и нам незы́блему соблюсти́ ве́ру правосла́вную. Ти́хая бо душа́ твоя́ зело́ преуспе́ла в Боже́ственном смиренному́дрии, научи́ и нас ра́зум наш пита́ти не многомяте́жною му́дростию челове́ческою, но смире́нным позна́нием во́ли Бо́жией. Ты пред лице́м лю́тых враго́в Христо́вых и́стиннаго Бо́га дерзнове́нно испове́дал еси́, моли́твою свое́ю укрепи́ нас, малоду́шных, да и мы всегда́ и всю́ду противоста́нем ду́ху безбо́жия и ле́сти. Ей, уго́дниче Бо́жий, не пре́зри нас, моля́щихся тебе́, и́бо не то́кмо от бед и скорбе́й избавле́ние про́сим, но си́лы и тве́рдости, великоду́шия и любве́ про́сим, дабы́ переноси́ти о́ныя напа́сти, возстаю́щия на ны. Испроси́ нам неосла́бное терпе́ние да́же до конца́ жития́ на́шего, мир с Го́сподом и грехо́в отпуще́ние. Отче святы́й! Укроти́ в стране́ на́шей ве́тры неве́рия и сму́ты, да водвори́т Госпо́дь на земле́ Росси́йстей тишину́ и благоче́стие и любо́вь нелицеме́рную. Моли́твами твои́ми да сохрани́т ю от междоусо́бныя бра́ни, да укрепи́т Святу́ю Це́рковь на́шу Правосла́вную, да не оскуде́ет она и́стинными па́стырями, до́брыми де́лателями, пра́во пра́вящими сло́во ева́нгельской истины. Упаси́ и заблу́ждшия о́вцы ста́да Христо́ва. Наипа́че же моли́ Го́спода Сил, да возроди́тся Ру́сская земля́ святы́м покая́нием и еди́ным се́рдцем и еди́ными усты́ просла́вит ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га, в Тро́ице сла́вимаго, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^ Молитва священномученику Киприану и мученице Иустине (2/15 октября)

О святи́и священному́чениче Киприа́не и му́ченице Иусти́но! Внемли́те смире́нному моле́нию на́шему. Аще бо вре́менное житие́ ва́ше му́ченически за Христа́ сконча́ли есте́, но ду́хом от нас не отступа́ете есте́, при́сно по за́поведем Госпо́дним ше́ствовати нас науча́юще и крест свой терпели́во нести́ нам посо́бствующе. Се дерзнове́ние ко Христу́ Бо́гу и Пречи́стей Его́ Ма́тери стяжа́ли есте́. Те́мже и ны́не бу́дите моли́твенницы и хода́таи о нас недосто́йных (имена). Бу́дите нам засту́пницы кре́пции, да заступле́нием ва́шим сохраня́еми невреди́мы от бесо́в, волхво́в и от челове́к злых пребу́дем, сла́вяще Святу́ю Тро́ицу, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^ Молитва святителю Алексию, митрополиту Московскому и всея России, чудотворцу (5/18 октября, а также 12/25 февраля и 20 мая/2 июня)

О пречестна́я и свяще́нная главо́ и благода́ти Свята́го Ду́ха испо́лненная, Спа́сово со Отце́м обита́лище, вели́кий архиере́е, те́плый наш засту́пниче, святи́телю Алекси́е! Предстоя́ у Престо́ла всех Царя́ и наслажда́яся све́та Единосу́щныя Тро́ицы и херуви́мски со Ангелы возглаша́я песнь Трисвяту́ю, вели́кое же и неизсле́дованное дерзнове́ние име́я ко всеми́лостивому Влады́це, моли́ся па́ствы твоея́ спасти́ лю́ди, единоро́дный ти язы́к: благостоя́ние Святы́х Церкве́й утверди́; архиере́и благоле́пием святи́тельства украси́; мона́шествующия к подвиго́м до́браго тече́ния укрепи́; град (сей и святу́ю оби́тель сию́) и вся гра́ды и страны́ до́бре сохрани́, и ве́ру святу́ю непоро́чну соблюсти́ умоли́; мир весь предста́тельством твои́м умири́, от гла́да и па́губы изба́ви ны и от нападе́ния иноплеме́нных сохрани́; ста́рыя уте́ши, ю́ныя наста́ви, безу́мныя умудри́, вдови́цы поми́луй, сироты́ заступи́, младе́нцы возрасти́, плене́нныя возврати́, немощству́ющия исцели́, и везде́ те́пле призыва́ющия тя и с ве́рою притека́ющия к ра́це честны́х и многоцеле́бных моще́й твои́х, усе́рдно припа́дающия и моля́щияся тебе́, от вся́ких напа́стей и бед хода́тайством твои́м свободи́, да зове́м ти: ра́дуйся, богоизбра́нный па́стырю, звездо́ всесве́тлая мы́сленныя тве́рди, та́йнаго Сио́на необори́мый сто́лпе, миродохнове́нный цве́те ра́йский, всезлата́я уста́ сло́ва, Моско́вская похвало́, всея́ Росси́и украше́ние! Моли́ о нас всеще́драго и человеколюби́ваго Христа́ Бо́га на́шего, да и в день Стра́шнаго прише́ствия Его́ от шу́ияго стоя́ния изба́вит нас и ра́дости святы́х прича́стники сотвори́т со все́ми святы́ми во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^ Молитва Собору О́птинских старцев (11/24 октября)

О вели́цыи уго́дницы Бо́жии, столпи́ и свети́льницы земли́ Росси́йстей, преподо́бнии и богоно́снии отцы́ на́ши О́птинстии, Льве́, Мака́рие, Моисе́е, Анто́ние, Иларио́не, Амвро́сие, Анато́лие, Исаа́кие и Ио́сифе, Варсоно́фие, Анато́лие, Некта́рие, Ни́коне и Исаа́кие, по зако́ну ева́нгельскому Го́спода Бо́га всем се́рдцем и все́ю душе́ю и всем разуме́нием возлюби́вшии и всему́ наро́ду Бо́жию во спасе́ние бы́вшии; сего́ ра́ди под покро́в Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы во оби́тель О́птину, пока́явшимся разбо́йником осно́ванную, прите́кшии, путе́м те́сным и приско́рбным смире́ния и самоукоре́ния до конца́ дней ва́ших ходи́вшии, те́мже у́бо благода́тныя да́ры Свята́го Ду́ха преизоби́льно стяжа́вшии; ста́рых и млады́х, зна́тных и препро́стых, му́дрых ве́ка сего́ и худоу́мных, никого́же от гряду́щих к вам иждену́вшии, николи́же тща и неуте́шна отпусти́вшии, но све́том и́стины Христо́вы всех просвети́вшии и духо́вно воскреси́вшии, бли́жних ва́ших, я́ко себе́ саме́х, возлюби́вшии и тех в се́рдце свое́м вмести́вшии, по словеси́ Апо́стола, проро́чествующе и назида́юще, увеща́юще и утеша́юще. Умоли́те Милосе́рдаго Го́спода, во оби́тель ра́йскую разбо́йника благоразу́мнаго с Собо́ю взе́мшаго, дарова́ти нам, недосто́йным, я́ко рабо́тником единонадеся́таго часа́, дух сокруше́ния, се́рдца очище́ние, уст хране́ние, правоту́ дея́ний, мудрова́ние смире́нное, сле́зы покая́ния, ве́ру непосты́дную, любо́вь нелицеме́рную, мир душе́вный и здра́вие теле́сное, да предста́тельством ва́шим сподо́бит нас Госпо́дь до́браго отве́та на Стра́шнем Суди́щи Свое́м, ве́чных мук избавля́я, и Ца́рствия Небе́снаго ку́пно с ва́ми да удосто́ит во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^ Молитва великомученику Димитрию Солунскому (26 октября/8 ноября)

Святы́й и сла́вный великому́чениче Христо́в Дими́трие, ско́рый помо́щниче и те́плый засту́пниче с ве́рою притека́ющих к тебе́! Предстоя́ со дерзнове́нием Небе́сному Царю́, испроси́ у Него́ проще́ние согреше́ний на́ших, и о е́же изба́витися нам от всегуби́тельныя я́звы, тру́са, пото́па, огня́, меча́ и ве́чныя ка́зни. Моли́ бла́гость Его́, е́же уще́дрити град сей (оби́тель сию́) и вся́кую страну́ христиа́нскую. Исхода́тайствуй у Царя́ ца́рствующих всей держа́ве на́шей мир, тишину́, тве́рдость в ве́ре и преспе́яние во благоче́стии; нам же, чту́щим честну́ю па́мять твою́, испроси́ благода́тное укрепле́ние на дела́ блага́я, да благоуго́дное Влады́це на́шему Христу́ Бо́гу зде творя́ще, сподо́бимся моли́твами твои́ми насле́довати Ца́рствие Небе́сное и та́мо прославля́ти Его́, со Отце́м и Святы́м Ду́хом, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^ Молитва мученице Параскеве, нареченной Пятница (28 октября /10 ноября)

О свята́я и преблаже́нная му́ченице Христо́ва Параске́во, красото́ деви́ческая, му́чеников похвало́, чистоты́ о́бразе, великоду́шных зерца́ло, прему́дрых удивле́ние, ве́ры христиа́нския храни́тельнице, и́дольския льсти обличи́тельнице, Ева́нгелия Боже́ственнаго побо́рнице, за́поведей Госпо́дних ревни́тельнице, сподо́бльшаяся приити́ ко приста́нищу ве́чнаго поко́я и в черто́зе Жениха́ твоего́, Христа́ Бо́га, све́тло веселя́щаяся, сугу́бым венце́м де́вства и му́ченичества украше́нная! Мо́лим тя, свята́я му́ченице: бУди о нас печа́льница ко Христу́ Бо́гу, Его́же преблаже́ннейшим зре́нием при́сно весели́шися: моли́ Всеми́лостиваго, Иже сло́вом Очи слепы́м отве́рзе, да изба́вит нас от боле́зни оче́с на́ших, теле́сных вку́пе и душе́вных; разжени́ твои́ми святы́ми моли́твами те́мный мрак, прибы́вший от грехо́в на́ших; испроси́ у Отца́ Све́тов свет благода́ти душе́вным и теле́сным очесе́м на́шим; просвети́ нас, омраче́нных грехми́, све́том Бо́жия благода́ти, да твои́х ра́ди святы́х моли́тв да́стся безоче́сным сла́дкое зре́ние. О вели́кая уго́днице Бо́жия! О му́жественнейшая де́во! О кре́пкая му́ченице свята́я Параске́во! Святы́ми твои́ми моли́твами бу́ди нам гре́шным помо́щница, хода́тайствуй и моли́ся о окая́нных и зело́ неради́вых гре́шницех, ускори́ на по́мощь нам, я́ко зело́ не́мощни есмы́. Моли́ Го́спода, чи́стая деви́це, моли́ Милосе́рдаго, свята́я му́ченице, моли́ Жениха́ твоего́, непоро́чная Христо́ва неве́сто, да твои́ми моли́твами посо́бствовани, мра́ка же грехо́внаго избы́вше, во све́те и́стинныя ве́ры и дея́ний Боже́ственных вни́дем во свет ве́чный дне невече́рняго, во Град весе́лия при́снаго, в не́мже ты ны́не све́тло блиста́еши сла́вою и весе́лием безконе́чным, славосло́вящи и воспева́ющи со все́ми Небе́сными Си́лами Трисия́тельное Еди́ное Божество́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^ Молитва преподобному Иову, игумену Почаевскому (28 октября/10 ноября и 28 августа/10 сентября)

О преподо́бне Отче Иове, и́ноков трудолю́бнаго жития́ богому́дрый наста́вниче, кро́тости и воздержа́ния, чистоты́ и целому́дрия, братолю́бия и нищелю́бия, терпе́ния и бде́ния от ра́нния ю́ности до по́здния ста́рости неутоми́мый подви́жниче, ве́ры правосла́вныя вели́кий ревни́телю и непреобори́мый побо́рниче, земли́ Волы́нския и Га́лицкия свети́ло богосве́тлое и святы́я Поча́евския оби́тели непобеди́мый защи́тниче! При́зри о́ком благоутро́бия твоего́ на нас, недосто́йных чад твои́х, к тебе́ усе́рдно по вся дни прибега́ющих, и на боголюби́выя лю́ди сия́, пред честно́ю ико́ною твое́ю моля́щияся, и испроси́ предста́тельством твои́м ко Всевы́шнему Влады́це им и нам вся, я́же к животу́ и благоче́стию, поле́зная и благопотре́бная: боля́щия исцели́, малоду́шныя обо́дри, скорбя́щия уте́ши, оби́димыя заступи́, немощны́я подкрепи́ и пове́рженныя до́лу возста́ви, всем вся, благода́тию тебе́ от Бо́га да́нною, да́руй, по коего́ждо ну́жде и потре́бе, во спасе́ние души́ и во здра́вие те́лу. Вознеси́, уго́дниче Бо́жий, всемо́щную моли́тву твою́ и о стране́ на́шей, да бу́дет в ней всегда́ мир и тишина́, благоче́стие и благоде́нствие, в суде́х пра́вда и ми́лость, в сове́тех му́дрость и благо́е преспе́яние, да утвержда́ется же во благи́х челове́цех ве́рность, в злых же страх и боя́знь, во е́же преста́ти им от зла и твори́ти до́брая, да та́ко в держа́ве Росси́йстей Ца́рство Христо́во расте́т и мно́жится, и да просла́вится в нем Бог, ди́вный во святы́х Свои́х, Ему́же Еди́ному подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^ Молитва бессребреникам и чудотворцам Косме и Дамиану (1/14 ноября)

О чудотво́рцы сла́внии, вра́чеве безме́зднии, Космо́ и Дамиа́не! Вы, от ю́ности Христа́ Бо́га возлюби́вше, не врачева́ния то́кмо иску́сство, но па́че неоску́дную благода́ть исцеле́ния вся́ких неду́гов от Бо́га прия́ли есте́. Те́мже и нас, пред честно́ю ико́ною ва́шею припа́дающих, ско́ро услы́шите. ю́ныя де́ти, ва́шея по́мощи во уче́нии кни́жнем прося́щия, моли́твами свои́ми наста́вите, да ва́шему житию́ ревну́юще, не земно́е то́чию приобря́щут, но па́че во благоче́стии и пра́вей ве́ре непреста́нно да преспева́ют. На одре́ боле́зни лежа́щим, в челове́честей по́мощи отча́явшимся, к вам же те́пле с ве́рою и усе́рдною моли́твою прибега́ющим, исцеле́ние боле́зней ва́шим ми́лостивым чудоде́йственным посеще́нием да́руйте; та́кожде и от лю́тых неду́г во уны́ние, малоду́шие и ропта́ние прише́дшия да́нною вам от Бо́га благода́тию в терпе́нии утверди́те и наста́вите, да уразуме́ют во́лю о них Бо́жию святу́ю и соверше́нную, и прича́стницы соде́лаются Бо́жия спаси́тельныя благода́ти. Бра́тию свята́го хра́ма сего́, ва́шему свято́му заступле́нию от Бо́га вруче́нную, и всех к вам усе́рдно прибега́ющих от боле́зней лю́тых невреди́мы сохрани́те, и от внеза́пныя сме́рти огради́те, и мо́щным хода́тайством ва́шим к Бо́гу в пра́вей ве́ре тве́рды соблюди́те, во благоче́стии же преспе́юща, да с ва́ми вку́пе сподо́бятся в бу́дущем ве́це при́сно воспева́ти и сла́вити всесвято́е и великоле́пое и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^ Молитва великомученику Георгию Победоносцу (3/16 ноября, а также 10/23 ноября; 26 ноября/9 декабря и 23 апреля/6 мая)

О всехва́льный, святы́й великому́чениче и чудотво́рче Гео́ргие! При́зри на ны ско́рою твое́ю по́мощию и умоли́ Человеколю́бца Бо́га, да не осу́дит нас гре́шных по беззако́нием на́шим, но да сотвори́т с на́ми по вели́цей Свое́й ми́лости. Не пре́зри моле́ния на́шего, но испроси́ нам от Христа́ Бо́га на́шего ти́хое и Богоуго́дное житие́, здра́вие же душе́вное и теле́сное, земли́ плодоро́дие и во всем изоби́лие, и да не во зло обрати́м блага́я, да́руемая нам тобо́ю от всеще́драго Бо́га, но во сла́ву свята́го и́мене Его́ и в прославле́ние кре́пкаго твоего́ засту́пления, да огради́т Он нас святы́х Ангел Свои́х ополче́нием, во е́же изба́витися нам, по исхо́де на́шем из жития́ сего́, от ко́зней лука́ваго и тя́жких возду́шных мыта́рств его́, и неосужде́нным предста́ти Престо́лу Го́спода Сла́вы. Услы́ши нас, страстоте́рпче Христо́в Гео́ргие, и моли́ за ны непреста́нно Триипоста́снаго Влады́ку всех Бо́га, да благода́тию Его́ и человеколю́бием, твое́ю же по́мощию и заступле́нием, обря́щем ми́лость, со Ангелы и Арха́нгелы и все́ми святы́ми одесну́ю Правосу́днаго Судии́ ста́ти, и Того́ непреста́нно сла́вити, со Отце́м и Святы́м Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^ Молитва святителю Нектарию Эгинскому (9/22 ноября)

О мироточи́вая главо́, святи́телю Некта́рие, архиере́ю Бо́жий! Во времена́ вели́каго отступле́ния, нече́стию мир плени́вшу, благоче́стием просия́л еси́ и главу́ прего́рдаго денни́цы, уязвля́ющаго нас, сокруши́л еси́. Сего́ ра́ди дарова́ ти Христо́с врачева́ти я́звы неисце́льны, за беззако́ния на́ша нас порази́вшия. Ве́руем: возлюби́ тя Бог пра́веднаго, да тебе́ ра́ди нас гре́шных поми́лует, от кля́твы разреши́т, от неду́г изба́вит, и по всей вселе́нней стра́шно и сла́вно бу́дет и́мя Его́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^ Молитва мученикам и исповедникам Гурию, Самону и Авиву (15/28 ноября)

О пресла́внии му́ченицы Гу́рие, Само́не и Ави́ве! К вам, я́ко ско́рым помо́щником и те́плым моли́твенником, мы немощни́и и недосто́йнии прибега́ем, усе́рдно моля́ще: не пре́зрите ны, во мно́гая беззако́ния впа́дшия и по вся дни и часы́ согреша́ющия: наста́вите на путь пра́вый заблу́ждшия, исцели́те стра́ждущия и скорбя́щия; соблюди́те ны в непоро́чнем и целому́дреннем житии́, и я́коже дре́вле, та́ко и ны́не покрови́телие супру́жеств пребу́дите, в любви́ и единомы́слии сия́ утвержда́юще и от всех злых и бе́дственных обстоя́ний избавля́юще. Защити́те, о многомо́щнии испове́дницы, вся правосла́вныя христиа́ны от напа́стей, злых челове́к и ко́зней де́монских: огради́те я от неча́янныя сме́рти, умоля́юще Всеблага́го Го́спода, да вели́кия и бога́тыя ми́лости нам, смире́нным рабо́м свои́м, проба́вит. Не́смы бо досто́йни нечи́стыми устна́ми призыва́ти великоле́пое и́мя Созда́теля на́шего, а́ще не вы, святи́и му́ченицы, за ны хода́таи бу́дете: сего́ ра́ди к вам прибега́ем и предста́тельства ва́шего пред Го́сподем о нас про́сим. Та́кожде изба́вите нас от гра́да, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нных, междоусо́бныя бра́ни, смертоно́сныя я́звы и вся́каго душепа́губнаго обстоя́ния. Ей, страстоте́рпцы Христо́вы, устро́йте нам моли́твами ва́шими вся блага́я и поле́зная, да благоче́стно житие́ вре́менное преше́дше и кончи́ну непосты́дну стяжа́вше, удосто́имся те́плым засту́плением ва́шим со все́ми святы́ми одесну́ю правосу́днаго Бо́га Судии́ ста́ти и Того́ непреста́нно сла́вити со Отце́м и Святы́м Ду́хом во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^ Молитва святителю Филарету, митрополиту Московскому и Коломенскому (19 ноября/2 декабря)

О пресла́вне и богому́дре святи́телю Христо́в Филаре́те, Росси́йския Це́ркве свети́льниче, земли́ на́шея похва́ло и гра́ду Москве́ украше́ние! Ты житие́м и служе́нием твои́м трие́м Вселе́нским святи́телем был еси́ подо́бник. Вели́кому Васи́лию, я́ко бытие́ су́щих изъясни́л еси́, Церкве Бо́жия и Та́ин Христо́вых строи́тель до́брый яви́лся еси́, и́ноческих уста́вов быв ре́вностный исполни́тель и покрови́тель; Богосло́ву Григо́рию, я́ко не́ба та́инственных созерца́ний о Святе́й Тро́ице и о Бо́зе Сло́ве сподо́бивыйся, сих иску́сный провозве́стник яви́лся еси́; Златоу́стому Иоа́нну, я́ко неуста́нный пропове́дник и учи́тель покая́ния наро́да Бо́жия был еси́. И ны́не, вку́пе с ни́ми предстоя́ во сла́ве Престо́лу Живонача́льныя Тро́ицы и хода́тайствуя о нас, моли́: Це́ркве Росси́йстей на ка́мене испове́дания правосла́вныя ве́ры утвержде́нней бы́ти, стране́ на́шей мир и едине́ние дарова́ти, па́стырем сло́во Боже́ственныя и́стины пра́во пра́вити, град Москву́ и па́ству твою́ от вся́ких напа́стей сохрани́ти. Святу́ю оби́тель, иде́же почива́ют честны́я мо́щи твоя́, по заве́том преподо́бнаго Се́ргия, я́ко учени́к его́ при́сный, добре упра́ви, и́ноки в по́двезех укрепи́, наста́вники умудри́, зва́ныя к па́стырскому де́ланию, уча́щияся в ве́ре и благоче́стию в вертогра́де твое́м духо́вном, соде́лай избра́нны и досто́йны служе́ния сего́. При́зри с небесе́, святи́телю, на ны, ча́да твоя́, и да́руй те́плым твои́м хода́тайством ко Го́споду в за́поведех Его́ нам преспева́ти, ве́ру тве́рду, любо́вь нелицеме́рну и благоче́стие до после́дняго часа́ сме́ртнаго сохрани́ти, да непосты́дно предста́нем Спаси́телю на́шему Го́споду Иису́су Христу́, Ему́ же со Отце́м и Святы́м Ду́хом подоба́ет сла́ва, че́сть и поклоне́ние, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^ Молитва благоверному великому князю Александру Невскому, во иноках Алексию (23 ноября/6 декабря, а также 23 мая/5 июня и 30 августа/12 сентября)

Ско́рый помо́щниче всех усе́рдно к тебе́ прибега́ющих и те́плый наш пред Го́сподем предста́телю, святы́й благове́рный вели́кий кня́же Алекса́ндре! При́зри ми́лостивно на ны недосто́йныя, мно́гими беззако́нии непотре́бны себе́ сотво́ршия, ко святе́й ико́не твое́й ны́не притека́ющия и из глубины́ се́рдца к тебе́ взыва́ющия. Ты в житии́ твое́м ревни́тель и защи́тник правосла́вныя ве́ры был еси: и нас в ней те́плыми твои́ми к Бо́гу моли́твами непоколеби́мы утверди́. Ты вели́кое возложе́нное на тя служе́ние тща́тельно проходи́л еси́: и нас твое́ю по́мощию пребыва́ти коего́ждо, в не́же при́зван есть, наста́ви. Ты, победи́в полки́ супоста́тов, от преде́лов Росси́йских отгна́л еси́: и на нас ополча́ющихся всех ви́димых и неви́димых враго́в низложи́. Ты, оста́вив тле́нный вене́ц ца́рства земна́го, избра́л еси́ безмо́лвное житие́, и ны́не пра́ведно венце́м нетле́нным увенча́нный на Небесе́х ца́рствуеши, исхода́тайствуй и нам, смире́нно мо́лим тя, житие́ ти́хое и безмяте́жное, и к ве́чному Ца́рствию ше́ствие неукло́нное твои́м предста́тельством устро́й нам. Предстоя́ же со все́ми святы́ми Престо́лу Бо́жию, моли́ся о всех правосла́вных христиа́нех, да сохрани́т их Госпо́дь Бог Свое́ю благода́тию в ми́ре, здра́вии, долгоде́нствии и вся́ком благополу́чии в должа́йшая ле́та, да при́сно сла́вим и благослови́м Бо́га, в Тро́ице Святе́й сла́вимаго, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Аминь.

 

^ Молитва святителю Митрофану, епископу Воронежскому (23 ноября/6 декабря, а также 7/20 августа и 4/17 сентября)

О всехва́льный святи́телю Христо́в и чудотво́рче Митрофа́не! Приими́ сие́ ма́лое моле́ние от нас гре́шных, к тебе́ прибега́ющих, и те́плым твои́м предста́тельством умоли́ Го́спода и Бо́га на́шего, Иису́са Христа́, я́ко да призре́в на ны ми́лостивно, пода́ст нам согреше́ний на́ших во́льных и нево́льных проще́ние, и по вели́цей Свое́й ми́лости изба́вит нас от бед, печа́лей, ско́рби и боле́зней душе́вных и теле́сных, обдержа́щих нас; да пода́ст земли́ плодоно́сие, и вся на по́льзу настоя́щаго жития́ на́шего потре́бная; да да́рует нам сконча́ти житие́ сие́ привре́менное в покая́нии, и да сподо́бит нас, гре́шных и недосто́йных, Небе́снаго Ца́рствия Своего́, во е́же со все́ми святы́ми сла́вити Его́ безконе́чное милосе́рдие, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и Святы́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^ Молитва великомученице Екатерине (24 ноября/7 декабря)

О свята́я великому́ченице Екатери́но, избра́нный чистоты́ сосу́де, сто́лпе правосла́вия, предста́тельнице на́ша благонаде́жная, подви́жнице зако́нная, свята́я, на Святе́й горе́ свя́то почива́ющая! Зане́ сама́ яви́ла еси́ христиа́ном вину́ к тебе́ моли́тися, приле́жно мо́лим тя: прини́кши свы́ше, вонми́ гла́су моле́ния на́шего, при́зри на бе́дствия нас гре́шных, просвети́ омраче́ние ума́ на́шего, сотвори́ нас го́рняя му́дрствовати, а не земна́я. Поспеши́ нам моли́твами твои́ми побежда́ти плотска́я похоте́ния, к ми́ру пристра́стие и ко́зни злых духо́в, на нас зло́бно вою́ющих, да твои́м предста́тельством во дни жития́ сего́ свобо́дни яви́мся от вражде́бных их нападе́ний и по исхо́де от возду́шных их истяза́ний. О прему́драя де́во! Да́руй нам вся я́же к по́льзе проше́ния: мо́жеши бо мно́гая испроси́ти у возлю́бленнаго Жениха́ твоего́, Христа́ Бо́га на́шего. Мы ве́мы, я́ко мно́го мо́жет моли́тва пра́веднаго, поспешеству́емая бла́гостию милосе́рдаго Бо́га, Ему́же сла́ва, честь и благодаре́ние всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Аминь.

 

^ Молитва апостолу Андрею Первозванному (30 ноября/13 декабря и 30 июня/13 июля)

Первозва́нне апо́столе Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, Це́ркве после́дователю верхо́вный, всехва́льне Андре́е! Сла́вим и велича́ем апо́стольския труды́ твоя́, сла́дце помина́ем твое́ благослове́нное к нам прише́ствие, ублажа́ем честна́я страда́ния твоя́, я́же за Христа́ претерпе́л еси́, чтим святу́ю па́мять твою́ и ве́руем, я́ко жив Госпо́дь, жива́ же и душа́ твоя́, и с Ним во ве́ки на Небеси́ пребыва́еши, иде́же и нас любо́вию твое́ю не оставля́еши, я́коже возлюби́л еси́ отцы́ на́ша, егда́ Ду́хом Святы́м прозре́л еси́ земли́ на́шея ко Христу́ обраще́ние. Ве́руем же, я́ко и мо́лиши о нас Бо́га, зря во све́те Его́ вся ну́жды на́ша. Та́ко сию́ ве́ру на́шу во хра́ме твое́м испове́дуем и Го́спода и Бо́га и Спа́са на́шего Иису́са Христа́ мо́лим, да моли́твами твои́ми пода́ст нам вся потре́бная ко спасе́нию нас гре́шных: да я́коже ты а́бие по гла́су Го́спода, оста́вль мре́жи твоя́, неукло́нно Тому́ после́довал еси́, си́це и ки́йждо от нас не свои́х си да и́щет, но е́же к созида́нию бли́жняго, и о го́рнем зва́нии да помышля́ет. Иму́ще же тя предста́теля и моли́твенника о нас, упова́ем, я́ко моли́тва твоя́ мно́го мо́жет пред Го́сподем и Спаси́телем на́шим Иису́сом Христо́м, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Отце́м и Святы́м Ду́хом, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^ Молитва великомученице Варваре (4/17 декабря)

К тебе́, я́ко ко и́стинному ско́раго исцеле́ния и многочу́днаго врачева́ния исто́чнику, свята́я де́во Варва́ро великому́ченице, аз немощны́й прибега́ю, и усе́рдно припа́дая, молю́ся: виждь ра́ны грехо́вныя и всетеле́сную я́зву, виждь неможе́ние души́ моея́, и сие́, обы́чным твои́м милосе́рдием и бла́гостию понужда́ема, исцели́ти потщи́ся. Вонми́ гла́су моле́ния моего́, не пре́зри от окая́ннаго моего́ се́рдца приноси́мое стена́ние, и вопль мой услы́ши, я́ко ты еси́ мое́ прибе́жище. Святу́ю, Единосу́щную и Нераздели́мую Тро́ицу, ю́же треми́ о́кны в ба́не оте́честей созда́нными изобрази́ла еси́, о мне гре́шнем и нетерпели́вем моли́, да поми́лует мя ны́не и в день сме́рти моея́. Помоли́ся же Отцу́ Небе́сному, да мя, все́ми грехми́ приклоне́ннаго и ни́зу пове́рженнаго, воздви́гнет на славосло́вие Свое́, и устро́ит мя всегда́ горе́ име́ти се́рдце, го́рняя му́дрствовати, а не земна́я. Умоли́ Христа́ Сы́на Бо́жия, Иже моли́тву твою́ страда́льческую в темни́це услы́ша, да мя, лени́ваго к моли́твам и во уны́нии мно́зе а́ки в темни́це седя́ща, к ско́рому тече́нию путе́м за́поведей Бо́жиих наста́вит, и да пода́ст мне о е́же непреста́нно моли́тися усе́рдное хоте́ние. Призови́ и Ду́ха Свята́го, чистоты́ неизнуря́емаго Исто́чника, в по́двизе страда́льчестем тя чи́стую де́ву укрепи́вшаго и от студа́ наготы́ крило́ма Свои́ма защити́вшаго, я́ко да и мне, сту́дному и нечи́стому, се́рдце чи́сто сози́ждет, и дух прав обнови́т во утро́бе мое́й: па́че же да пода́ст мне усе́рдно подвиза́тися в житии́ чи́стем и укрепи́т мя на творе́ние благи́х дел. Ве́рую, я́ко вся сия́ мо́жеши мне, о свята́я великому́ченице Варва́ро, у Пресвяты́я Тро́ицы исхода́тайствовати: и а́ще восхо́щеши, си́льна еси́ помощи́ мне, я́ко просла́вившая Бо́га во удесе́х твои́х страда́льческих. И вем, де́во свята́я, я́ко ничто́же тебе́ невозмо́жно, то́кмо а́ще не пре́зриши слез и воздыха́ния моего́: и тебе́, на Небеси́ душе́ю пребыва́ющей, покланя́яся, дерза́ю моли́твенно глаго́лати: да бу́дут у́ши твои́ вне́млюще гла́су моли́твы моея́, и твое́ свято́е предста́тельство да не даст ми без испове́дания и покая́ния умре́ти: и́бо, а́ще в ко́ем благоде́тельстве прославля́ема еси́, но в сем наипа́че, я́ко всяк, име́яй наде́жду на тя и всегда́ в по́мощь призыва́яй тя, от внеза́пныя избежи́т сме́рти, от нея́же и мене́ окая́ннаго изба́ви, де́во чи́стая, великому́ченице Варва́ро, и всемо́щными твои́ми моли́твами удосто́й мя одесну́ю Христа́ Сы́на Бо́жия ста́ти и слы́шати глас глаго́лющий: благи́й ра́бе и ве́рный, вни́ди в ра́дость Го́спода твоего́. Ами́нь.

 

^ Молитва святителю Николаю, архиепископу Мир Ликийских, чудотворцу (6/19 декабря и 9/22 мая)

О всехва́льный и всечестны́й архиере́ю, вели́кий чудотво́рче, святи́телю Христо́в, Отче Нико́лае, челове́че Бо́жий и ве́рный ра́бе, му́жу жела́ний, сосу́де избра́нный, кре́пкий сто́лпе церко́вный, свети́льниче пресве́тлый, звездо́, осиява́ющая и освеща́ющая всю вселе́нную! Ты еси́ пра́ведник, я́ко фи́никс процветы́й, насажде́нный во дво́рех Го́спода своего́: живы́й в Ми́рех, ми́ром облагоуха́л еси́, и ми́ро приснотеку́щее благода́ти Бо́жия источа́еши: твои́м ше́ствием, пресвяты́й О́тче, мо́ре освяти́ся, егда́ многочуде́сныя твоя́ мо́щи ше́ствоваху во град Ба́рский, от восто́ка до за́пада хвали́ти и́мя Госпо́дне. О преизя́щный и преди́вный чудотво́рче, ско́рый помо́щниче, те́плый засту́пниче, па́стырю предо́брый, спаса́яй слове́сное ста́до от вся́ких бед! Тебе́ прославля́ем и тебе́ велича́ем, я́ко наде́жду всех христиа́н, исто́чника чуде́с, защи́тителя ве́рных, прему́драго учи́теля, а́лчущих корми́теля, пла́чущих весе́лие, наги́х одея́ние, боля́щих врача́, по мо́рю пла́вающих упра́вителя, пле́нников свободи́теля, вдов и сиро́т пита́теля и засту́пника, целому́дрия храни́теля, младе́нцев кро́ткаго наказа́теля, ста́рых укрепле́ние, по́стников наста́вника, тружда́ющихся упокое́ние, ни́щих и убо́гих изоби́льное бога́тство. Услы́ши нас, моля́щихся тебе́ и прибега́ющих под кров твой, яви́ предста́тельство твое́ о нас к Вы́шнему и исхода́тайствуй твои́ми богоприя́тными моли́твами вся поле́зная ко спасе́нию душ и теле́с на́ших: сохрани́ святу́ю оби́тель сию́ (или храм сей), вся́кий град и весь, и вся́кую страну́ христиа́нскую, и лю́ди живу́щия от вся́каго озлобле́ния по́мощию твое́ю. Ве́мы бо, ве́мы, я́ко мно́го мо́жет моли́тва пра́веднаго, поспешеству́ющая во благо́е: тебе́ же пра́веднаго, по Преблагослове́нней Де́ве Мари́и, предста́теля ко всеми́лостивому Бо́гу и́мамы, и ко твоему́, преблаги́й О́тче, те́плому хода́тайству и заступле́нию смире́нно притека́ем. Ты нас соблюди́, я́ко бо́дрый и до́брый па́стырь, от вся́ких враго́в, губи́тельства, тру́са, гра́да, гла́да, пото́па, огня́, меча́, наше́ствия иноплеме́нников, и во вся́ких беда́х и ско́рбех на́ших подава́й нам ру́ку по́мощи, и отве́рзи две́ри милосе́рдия Бо́жия: поне́же недосто́йни есмы́ зре́ти высоту́ Небе́сную, от мно́жества непра́вд на́ших: свя́зани есмы́ у́зами грехо́вными, и николи́же во́ли Созда́теля на́шего сотвори́хом, ни сохрани́хом повеле́ний Его́. Те́мже преклоня́ем коле́на сокруше́ннаго и смире́ннаго се́рдца на́шего к Зижди́телю своему́, и твоего́ оте́ческаго заступле́ния к Нему́ про́сим: помози́ нам, уго́дниче Бо́жий, да не поги́бнем со беззако́нии на́шими: изба́ви нас от вся́каго зла и от вся́кия ве́щи сопроти́вныя, упра́ви ум наш и укрепи́ се́рдце на́ше в пра́вой ве́ре, в не́йже твои́м предста́тельством и хода́тайством, ни ра́нами, ни преще́нием, ни мо́ром, ни ко́им гне́вом от Созда́теля своего́ ума́лени бу́дем, но ми́рное зде поживе́м житие́, и да сподо́бимся ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Еди́наго в Тро́ице сла́вимаго и покланя́емаго Бо́га, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^ Молитва святителю Спиридону, епископу Тримифунтскому, чудотворцу (12/25 декабря)

О преблаже́нне святи́телю Спиридо́не, вели́кий уго́дниче Христо́в и пресла́вный чудотво́рче! Предстоя́ на Небеси́ Престо́лу Бо́жию с ли́ки Ангел, при́зри ми́лостивым о́ком на предстоя́щия зде лю́ди и прося́щия си́льныя твоея́ по́мощи. Умоли́ благосе́рдие Человеколю́бца Бо́га, да не осу́дит нас по беззако́нием на́шим, но да сотвори́т с на́ми по ми́лости Свое́й. Испроси́ нам у Христа́ и Бо́га на́шего ми́рное и безмяте́жное житие́, здра́вие душе́вное и теле́сное, земли́ благопло́дие и во всем вся́кое изоби́лие и благоде́нствие, и да не во зло обрати́м блага́я, да́руемая нам от ще́драго Бо́га, но во сла́ву Его́ и в прославле́ние твоего́ заступле́ния. Изба́ви всех, ве́рою несумне́нною к Бо́гу приходя́щих, от вся́ких бед душе́вных и теле́сных, от всех томле́ний и диа́вольских наве́тов. Бу́ди печа́льным уте́шитель, неду́гующим врач, в напа́стех помо́щник, наги́м покрови́тель, вдови́цам засту́пник, си́рым защи́тник, младе́нцем пита́тель, ста́рым укрепи́тель, стра́нствующим путево́ждь, пла́вающим ко́рмчий, и исхода́тайствуй всем, кре́пкия по́мощи твоея́ тре́бующим, вся ко спасе́нию поле́зная, я́ко да твои́ми моли́твами наставля́еми и соблюда́еми, дости́гнем ве́чнаго поко́я и ку́пно с тобо́ю просла́вим Бо́га, в Тро́ице Святе́й сла́вимаго, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^ Молитва мученику Вонифатию (19 декабря/1 января)

О святы́й страстоте́рпче Христо́в, во́ине Царя́ Небе́снаго, земна́я сладостра́стия презре́вый и к Го́рнему Иерусали́му страда́нием возше́дый, му́чениче Вонифа́тие! Услы́ши мя гре́шнаго, принося́щаго от се́рдца моле́бная пе́ния, и умоли́ Го́спода на́шего Иису́са Христа́ прости́ти вся моя́ согреше́ния, в ве́дении и в неве́дении мно́ю соде́ланная. Ей, му́чениче Христо́в, Образ покая́ния собо́ю показа́вый гре́шным! Бу́ди ми на зла́го сопроти́вника диа́вола твои́ми моли́твами к Бо́гу помо́щник и засту́пник: мно́го бо порева́хся избе́гнути сете́й его́ лука́вых, но у́дицею грехо́вною уловле́н и кре́пко влачи́мь от него́, не могу́ изба́витися, а́ще не ты предста́неши ми, во обстоя́ниих го́рькая терпя́щему; и коли́ко покуша́хся пока́ятися, но ложь пред Бо́гом бых. Сего́ ра́ди к тебе́ прибега́ю и молю́ся: спаси́ мя, свя́тче Бо́жий, от всех зол твои́м предста́тельством, благода́тию же всеси́льнаго Бо́га, в Тро́ице Святе́й сла́вимаго и покланя́емаго, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^ Молитва праведному Иоанну Кронштадтскому (20 декабря/2 января)

О вели́кий чудотво́рче и преди́вный уго́дниче Бо́жий, богоно́сне Отче Иоа́нне! При́зри на нас и внемли́ благосе́рдно моле́нию на́шему, я́ко вели́ких дарова́ний сподо́би тя Госпо́дь, да хода́таем и при́сным моли́твенником за нас бу́деши. Се́ бо страстьми́ грехо́вными обурева́еми и зло́бою снеда́еми, за́поведи Бо́жия пренебрего́хом, покая́ния серде́чнаго и слез воздыха́ния не принесо́хом, сего́ ра́ди мно́гим ско́рбем и печа́лем досто́йни яви́хомся. Ты же, О́тче пра́ведный, ве́лие дерзнове́ние ко Го́споду и сострада́ние к бли́жним свои́м име́я, умоли́ всеще́драго Влады́ку ми́ра, да проба́вит ми́лость Свою́ на нас и потерпи́т непра́вдам на́шим, не погуби́т нас грех ра́ди на́ших, но вре́мя на покая́ние ми́лостивно нам да́рует. О свя́тче Бо́жий, помози́ нам ве́ру правосла́вную непоро́чно соблюсти́ и за́поведи Бо́жия благоче́стно сохрани́ти, да не облада́ет на́ми вся́кое беззако́ние, ниже́ посрами́тся пра́вда Бо́жия в непра́вдах на́ших, но да сподо́бимся дости́гнути кончи́ны христиа́нския, безболе́зненныя, непосты́дныя, ми́рныя и Та́ин Бо́жиих прича́стныя. Еще́ мо́лим тя, О́тче пра́ведне, о е́же Це́ркви на́шей Святе́й до сконча́ния ве́ка утвержде́нней бы́ти, оте́честву же на́шему мир и пребыва́ние испроси́ и от всех зол сохрани́, да та́ко наро́ди на́ши, Бо́гом храни́ми, в единомы́слии ве́ры и во вся́ком благоче́стии и чистоте́, в ле́поте духо́внаго бра́тства, трезве́нии и согла́сии свиде́тельствуют: я́ко с на́ми Бог! В Немже живе́м и дви́жемся, и есмы́, и пребу́дем во ве́ки. Ами́нь.

 

^ Молитва великомученице Анастасии Узорешительнице (22 декабря/4 января)

О многострада́льная и прему́драя великому́ченице Христо́ва Анастаси́е! Ты душе́ю на Небеси́ у Престо́ла Госпо́дня предстои́ши, на земли́ же да́нною тебе́ благода́тию разли́чная соверша́еши исцеле́ния. При́зри у́бо ми́лостивно на предстоя́щия лю́ди и моля́щияся пред о́бразом твои́м, прося́щия твоея́ по́мощи: простри́ ко Го́споду святы́я моли́твы твоя́ о нас и испроси́ нам оставле́ние согреше́ний на́ших, неду́жным исцеле́ние, скорбя́щим и бе́дствующим ско́рую по́мощь: умоли́ Го́спода, да пода́ст всем нам христиа́нскую кончи́ну и до́брый отве́т на Стра́шнем Суде́ Свое́м, да сподо́бимся и мы ку́пно с тобо́ю сла́вити Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^ Молитва праведному Иосифу Обручнику (в Неделю по Рождестве Христовом)

О святы́й пра́ведный Ио́сифе! Ты, еще́ на земли́ сый, ве́лие име́л еси́ дерзнове́ние к Сы́ну Бо́жию, Иже благоизво́ли именова́ти тя отца́ Своего́, я́ко Обру́ченика Своея́ Ма́тере, и послу́шати тя. Ве́руем, я́ко ны́не, с ли́ки пра́ведных во оби́телех Небе́сных водворя́яся, услы́шан бу́деши во вся́ком твое́м проше́нии к Бо́гу и Спаси́телю на́шему. Те́мже, ко твоему́ покро́ву и заступле́нию прибега́юще, смире́нно мо́лим тя: я́коже сам от бу́ри сомни́тельных помышле́ний изба́влен был еси́, си́це изба́ви и нас, волна́ми смуще́ний и страсте́й обурева́емых; я́коже огражда́л еси́ Всенепоро́чную Де́ву от клеветы́ челове́ческия, огради́ и нас та́кожде от вся́кия клеветы́ напра́сныя; я́коже храни́л еси́ от вся́каго вре́да и озлобле́ния воплоти́вшагося Го́спода, си́це сохраня́й твои́м заступле́нием Це́рковь Его́ Правосла́вную и всех нас от вся́каго озлобле́ния и вре́да. Ве́си, свя́тче Бо́жий, я́ко и Сын Бо́жий во днех пло́ти Своея́ в теле́сных потре́бах ну́жду име́яше, и ты послужи́л еси́ им: того́ ра́ди мо́лим тя, и на́шим вре́менным ну́ждам благопоспеши́ твои́м хода́тайством, подая́ нам вся блага́я, в житии́ сем потре́бная. Изря́днее же про́сим тя, исхода́тайствуй нам оставле́ние грехо́в прия́ти от нарече́ннаго ти Сы́на, Единоро́днаго же Сы́на Бо́жия, Го́спода на́шего Иису́са Христа́, и досто́йны бы́ти насле́дия Ца́рства Небе́снаго нас предста́тельством твои́м сотвори́, да и мы, в го́рних селе́ниих с тобо́ю водворя́ющеся, просла́вим Еди́наго Триипоста́снаго Бо́га, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^ Молитва преподобному Серафиму, Саровскому чудотворцу (2/15 января и 19 июля/1 августа)

О вели́кий уго́дниче Бо́жий, преподо́бне и богоно́сне Отче наш Серафи́ме! При́зри от го́рния сла́вы на нас, смире́нных и немощны́х, обремене́нных грехми́ мно́гими, твоея́ по́мощи и утеше́ния прося́щих. Прини́кни к нам благосе́рдием твои́м и помози́ нам за́поведи Госпо́дни непоро́чно сохраня́ти, ве́ру правосла́вную кре́пко содержа́ти, покая́ние во гресе́х на́ших усе́рдно Бо́гу приноси́ти, во благоче́стии христиа́нстем благода́тно преуспева́ти и досто́йным бы́ти твоего́ о нас моли́твеннаго к Бо́гу предста́тельства. Ей, свя́тче Бо́жий, услы́ши нас, моля́щихся тебе́ с ве́рою и любо́вию, и не пре́зри нас, тре́бующих твоего́ заступле́ния: ны́не и в час кончи́ны на́шея помози́ нам и заступи́ нас моли́твами твои́ми от зло́бных наве́тов диа́вольских, да не облада́ет на́ми тех си́ла, но да сподо́бимся по́мощию твое́ю насле́довати блаже́нство оби́тели ра́йския. На тя бо упова́ние на́ше ны́не возлага́ем, О́тче благосе́рдый: бу́ди нам вои́стину ко спасе́нию путево́ждь и приведи́ нас к невече́рнему свету жи́зни ве́чныя богоприя́тным предста́тельством твои́м у Престо́ла Пресвяты́я Тро́ицы, да сла́вим и пое́м со все́ми святы́ми достопокланя́емое и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^ Молитва мученице Татиане (12/25 января)

О свята́я му́ченице Татиа́но, неве́сто Сладча́йшаго Жениха́ твоего́ Христа́! Агнице А́гнца Боже́ственнаго, голуби́це целому́дрия, благоуха́нное те́ло страда́ньми я́ко оде́ждами ца́рскими оде́явшая, к лико́м Небе́сным сопричте́нная, лику́ющая ны́не во сла́ве ве́чной, от дней ю́ности служи́тельнице Це́ркве Бо́жия, целому́дрие соблю́дшая и па́че всех благ Го́спода возлюби́вшая! Тебе́ мы мо́лимся и тебе́ мы про́сим: внемли́ проше́ниям на́шим серде́чным и не отверга́й моле́ний на́ших, да́руй чистоту́ те́ла и души́, вдохни́ любо́вь к Боже́ственным и́стинам, на путь доброде́тельный введи́ нас, а́нгельское охране́ние испроси́ у Бо́га нам, на́ша ра́ны и я́звы уврачу́й, ю́ность огради́, ста́рость безболе́зненну и безбе́дну да́руй, в сме́ртном часе́ помози́, помина́й на́ши ско́рби и отра́ду да́руй, посети́ нас, су́щих в темни́це греха́, на покая́ние наста́ви ско́ро, возжжи́ пла́мень моли́твы, не оста́ви нас си́рых, да сла́вяще страда́ния твоя́, возсыла́ем хвалу́ Го́споду, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^ Молитва равноапостольной Нине, просветительнице Грузии (14/27 января)

О всехва́льная и преди́вная равноапо́стольная Ни́но, вои́стину вели́кое Це́ркве Правосла́вныя украше́ние и изря́дная лю́дем И́верским похвало́, всю страну́ Грузи́нскую Боже́ственным уче́нием просвети́вшая и по́двиги апо́стольства врага́ на́шего спасе́ния победи́вшая, трудо́м и моли́твами вертогра́д Христо́в зде насади́вшая и во плод мног его́ возрасти́вшая! Пра́зднующе днесь святу́ю па́мять твою́, уми́льно тебе́, я́ко при́сную предста́тельницу на́шу, про́сим: нас у́бо от вся́ких зол и скорбе́й огради́, враги́ же Святы́я Це́ркве Христо́вы и благоче́стия проти́вники посрами́ и вразуми́, ста́до твое́, тобо́ю упасе́нное, до́бре сохраня́ющи; и умоли́ Всеблага́го Бо́га Спаси́теля на́шего, Ему́же ты ны́не предстои́ши, да да́рует нам мир, долгоде́нствие и во всем благо́е поспеше́ние, да и вся лю́ди в Небе́сное Ца́рствие приведе́т Госпо́дь, иде́же вси святи́и славосло́вят всесвято́е Его и́мя, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^ Молитва блаженной Ксении Петербургской (24 января/6 февраля)

О свята́я всеблаже́нная ма́ти Ксе́ние! Под покро́вом Всевы́шняго жи́вшая, ведо́мая и укрепля́емая Богома́терию, глад и жа́жду, хлад и зной, поноше́ния и гоне́ния претерпе́вшая, дар прозорли́вости и чудотворе́ния от Бо́га прия́ла еси́ и под се́нию Всемогу́щаго поко́ишися. Ны́не Свята́я Це́рковь, я́ко благоуха́нный цвет, прославля́ет тя. Предстоя́ще на ме́сте твоего́ погребе́ния, пред о́бразом твои́м святы́м, я́ко живе́й ти, су́щей с на́ми, мо́лимся ти: приими́ проше́ния на́ша и принеси́ их ко Престо́лу Милосе́рдаго Отца́ Небе́снаго, я́ко дерзнове́ние к Нему́ иму́щая. Испроси́ притека́ющим к тебе́ ве́чное спасе́ние, на блага́я дела́ и начина́ния на́ша ще́дрое благослове́ние, от вся́ких бед и скорбе́й избавле́ние. Предста́ни святы́ми твои́ми моли́твами пред Всеми́лостивым Спаси́телем на́шим о нас, недосто́йных и гре́шных. Помози́, свята́я блаже́нная ма́ти Ксе́ние, младе́нцы све́том Свята́го Креще́ния озари́ти и печа́тию да́ра Ду́ха Свята́го запечатле́ти, о́троки и отрокови́цы в ве́ре, че́стности, богобоя́зненности и целому́дрии воспита́ти и успе́хи в уче́нии им дарова́ти; боля́щия и неду́гующия исцели́, семе́йным любо́вь и согла́сие низпосли́, мона́шествующим по́двигом до́брым подвиза́тися удосто́й и от поноше́ний огради́, па́стыри в кре́пости Ду́ха Свята́го утверди́, наро́д и страну́ на́шу в ми́ре и безмяте́жии сохрани́, о лише́нных в предсме́ртный час причаще́ния Святы́х Христо́вых Та́ин умоли. Ты бо еси́ на́ша наде́жда и упова́ние, ско́рое услы́шание и избавле́ние, тебе́ благодаре́ние возсыла́ем и с тобо́ю сла́вим Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^ Молитва святителям Василию Великому, Григорию Богослову и Иоанну Златоустому (30 января/12 февраля)

О пресве́тлии свети́льницы Це́ркве Христо́вы, Васи́лие, Григо́рие и Иоа́нне, све́том правосла́вных догма́тов вся концы́ земли́ озари́вшии и мече́м сло́ва Бо́жия ху́льных смуще́ния и шата́ния ересе́й угаси́вшии! Припа́дающе к ва́шему милосе́рдию, с ве́рою и любо́вию из глубины́ души́ вопие́м: предстоя́ще Престо́лу Пресвяты́я, Единосу́щныя, Животворя́щия и Неразде́льныя Тро́ицы, за Ню́же сло́вом, писа́нием и житие́м до́бре подвиза́стеся и ду́ши своя́ полага́сте, всегда́ моли́теся е́й, да укрепи́т и ны в Правосла́вии и единомы́слии, и непоколеби́мем да́же до сме́рти испове́дании ве́ры Христо́вы, и во вседуше́внем послуша́нии Его́ Це́ркви Святе́й: да препоя́шет ны с высоты́ си́лою на вся неви́димыя и ви́димыя враги́ на́ша, да соблюде́т Це́рковь Свою́ незы́блему от неве́рия, суеве́рия, ересе́й и раско́ла; па́стырем на́шим да пода́ст духо́вное трезве́ние и ре́вность о спасе́нии пасо́мых, прави́телем суд и пра́вду, во́ином терпе́ние, му́жество и одоле́ние на враги́, си́рым и вдови́цам заступле́ние, боля́щим исцеле́ние, ю́ным благо́е в ве́ре возраста́ние, ста́рцем утеше́ние, оби́димым заступле́ние и всем вся ко вре́менней и ве́чней жи́зни потре́бная, я́ко да в ми́ре и покая́нии, жела́нием спасе́ния горя́ще, Го́сподеви рабо́тающе, до́брым по́двигом подвиза́ющеся, тече́ние на́ше сконча́ем и сподо́бимся в Небе́снем Ца́рствии ку́пно с ва́ми всегда́ пе́ти и сла́вити пресвято́е и великоле́пое и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^ Молитва новомученикам и исповедникам Российским (в воскресенье после 25 января/7 февраля)

Святи́и новому́ченицы и испове́дницы Це́ркве Росси́йския, услы́шите усе́рдную мольбу́ на́шу! Ве́мы, я́ко не́ции от вас, еще́ о́троцы су́ще, послу́шающе о дре́влих страстоте́рпцех, в се́рдце свое́м помы́слиша, коли́ко прелюбе́зно и доброхва́льно есть таковы́м подража́ти, и́хже ни му́ки, ни смерть не разлучи́ша от любве́ Бо́жия. Бла́го же вам, я́ко после́довали есте́ ве́ре и терпе́нию тех, о ни́хже слы́шасте и и́хже возлюби́сте. А поне́же на вся́кое вре́мя возмо́жно е́сть наити́ на ны́ испыта́нием неча́янным, испроси́те от Го́спода нам му́жества дар, Иже толи́ко благопотре́бен есть в житии́ челове́честем. Вся концы́ оте́чества на́шего страда́ньми свои́ми освяти́вшии, я́ко о́бщии за вся́ ны моли́твенницы, умоли́те Бо́га, изба́вити лю́ди Своя́ от и́га, ужа́снейшаго па́че вся́каго ино́го. Да упраздня́тся раско́лы в Це́ркви на́шей, да бу́дут вси́ еди́но и да изведе́т Госпо́дь на жа́тву де́латели Своя́, си́есть да не оскудева́ет Це́рковь па́стырьми до́брыми, и́же и́мут просвеща́ти све́том и́ститнныя ве́ры сто́ль вели́кое мно́жество люде́й, ве́ре ненауче́нных или от ве́ры отврати́вшихся. Недосто́йни есмы́ ми́лости Бо́жия, оба́че страда́ний ра́ди ва́ших Христо́с Бог наш да уще́дрит и поми́лует всех нас, в по́мощь вас призыва́ющих. Мы же Ему́, Спаси́телю на́шему со Отце́м и со Святы́м Ду́хом, сокруше́ние о гресе́х и благодаре́ние за вся́ всегда́ да прино́сим, сла́вяще Его́ во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^ Молитва мученику Трифону (1/14 февраля)

О святы́й му́чениче Христо́в Три́фоне, ско́рый помо́щниче всем к тебе́ прибега́ющим, и моля́щимся пред святы́м твои́м о́бразом скоропослу́шный предста́телю! Услы́ши ны́не и на вся́кий час моле́ние нас, почита́ющих святу́ю па́мять твою́, и предста́тельствуй о нас пред Го́сподем на вся́ком ме́сте. Ты бо, уго́дниче Христо́в, святы́й му́чениче и чудотво́рче Три́фоне, в вели́ких чудесе́х возсия́вый, пре́жде исхо́да твоего́ от жития́ сего́ тле́ннаго моли́лся еси́ за ны ко Го́споду и испроси́л еси́ у Него́ дар сей: а́ще кто в ко́ей-ли́бо ну́жде, беде́, печа́ли и боле́зни душе́вней или́ теле́сней призыва́ти на́чнет свято́е и́мя твое́, той изба́влен бу́дет от вся́каго прило́га зла́го. И я́коже ты не́когда дщерь царе́ву, во гра́де Ри́ме от диа́вола му́чиму, исцели́л еси́, си́це и нас от лю́тых его́ ко́зней сохрани́ во вся дни жития́ на́шего, наипа́че же в день после́дняго на́шего издыха́ния предста́тельствуй о нас. Бу́ди нам тогда́ помо́щник, и ско́рый прогони́тель лука́вых духо́в, и к Ца́рствию Небе́сному предводи́тель, иде́же ты ны́не предстои́ши с ли́ки святы́х у Престо́ла Бо́жия. Моли́ Го́спода, да сподо́бит и нас прича́стники бы́ти присносу́щнаго весе́лия и ра́дости, да с тобо́ю ку́пно удосто́имся сла́вити Отца́, и Сы́на, и Свята́го Уте́шителя Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^ Молитва праведному Симеону Богоприимцу (3/16 февраля)

О вели́кий уго́дниче Бо́жий и Богоприи́мче Симео́не! Предстоя́ Престо́лу вели́каго Царя́ и Бо́га на́шего Иису́са Христа́, ве́лие дернове́ние и́маши к Нему́, на объя́тиих твои́х на́шего ра́ди спасе́ния носи́тися изво́лившему. К тебе́ у́бо, я́ко многомо́щному предста́телю и кре́пкому о нас моли́твеннику, прибега́ем мы, гре́шнии и недосто́йнии. Моли́ бла́гость Его́, я́ко да отврати́т от нас гнев Свой, пра́ведно по дело́м на́шим на ны дви́жимый, и презре́в безчи́сленная прегреше́ния на́ша, обрати́т нас на путь покая́ния и на стези́ за́поведей Свои́х утверди́т нас. Огради́ моли́твами твои́ми в ми́ре жизнь на́шу, и во всем благо́м благо́е поспеше́ние испроси́, вся к животу́ и благоче́стию потре́бная нам да́руя. И я́коже дре́вле Вели́кий Новгра́д явле́нием чудотво́рныя ико́ны твоея́ от губи́тельства сме́ртнаго изба́вил еси́, та́ко и ны́не нас и вся гра́ды и ве́си страны́ на́шея от вся́ких напа́стей, и бед, и внеза́пныя сме́рти предста́тельством твои́м изба́ви, и от всех враг ви́димых и неви́димых покро́вом твои́м защити́, и всей держа́ве Росси́йстей бу́ди опло́т тверд и укрепле́н, я́ко да ти́хое и безмо́лвное житие́ поживе́м во вся́ком благоче́стии и чистоте́, и та́ко в ми́ре вре́менное сие́ житие́ преше́дше, в ве́чный дости́гнем поко́й, иде́же сподо́бимся Небе́снаго Ца́рствия Христа́ Бо́га на́шего, Ему́же вся́кая сла́ва подоба́ет, со Отце́м и Пресвяты́м Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^ Молитва благоверному князю Даниилу Московскому (4/17 марта и 30 августа/12 сентября)

О уго́дниче Бо́жий, святы́й благове́рный кня́же Дании́ле, са́да Христо́ва благово́нный цве́те, Не́ба церко́внаго кро́ткая звездо́, земли́ на́шея небе́сный у́ме, гра́да Москвы́ и держа́вы на́шея му́дрый зда́телю, те́плый к Бо́гу моли́твенниче, ско́рый в по́мощи, ми́лостивый в ну́ждах! К тебе́ припа́даем и тебе́ мо́лимся: бу́ди предста́тель наш пред Престо́лом Бо́жия сла́вы неусы́пный. Собери́ нас друг ко дру́гу, да печа́ли бли́жняго своего́ ки́йждо любо́вию нелицеме́рною приобща́ется. Онебеси́ ум наш, да, и́го тя́жкое земны́х попече́ний отве́ргше, бре́мя ле́гкое Христо́ва Ева́нгелия возлю́бим. Откры́й Очи на́ши, да у́зрим нетле́нную красоту́ Госпо́дню и да не отчужде́ни бу́дем жи́зни Бо́жия. Ти́хость Ду́ха Бо́жия да соблюде́т сердца́ на́ша. Весна́ покая́ния да украси́т дела́ на́ша.

Кня́же ми́лостивый и ще́дрый, сохрани́ страну́ на́шу, град твой и зде моля́щихся тебе́ от вся́кия напа́сти, от враг ви́димых и неви́димых, от губи́тельства и гла́да, от междоусо́бныя ра́спри и внеза́пныя сме́рти. Отве́рзи нам две́ри милосе́рдия Бо́жия и изба́ви нас от вся́каго зла. Под кре́пкий покро́в благосты́ни твоея́ прибега́юще, мо́лим: бу́ди нам ти́хое приста́нище в ско́рбех. Остени́ нас моли́твами твои́ми. Соблюди́ нас от паде́ний грехо́вных и заблужде́ний, да се́рдцем сокруше́нным, ду́хом смире́нным в печа́ли и ра́дости при́сно зове́м: Го́споди, предста́тельством преподо́бнаго Твоего́ поми́луй нас. Ами́нь.

 

^ Молитва 40 мученикам Севастийским (9/22 марта)

О страстоте́рпцы Христо́вы, во гра́де Севасти́йстем му́жественно пострада́вшии, к вам, я́ко моли́твенникам на́шим, усе́рдно прибега́ем и про́сим: испроси́те у Всеще́драго Бо́га проще́ние согреше́ний на́ших и жития́ на́шего исправле́ние, да в покая́нии и нелицеме́рной любви́ друг ко дру́гу пожи́вше, со дерзнове́нием предста́нем Стра́шному Суди́щу Христо́ву и ва́шим предста́тельством одесну́ю Пра́веднаго Судии́ предста́нем. Ей, уго́дницы Бо́жии, бу́дите нам, раба́м Бо́жиим (имена), защи́тницы от всех враг ви́димых и неви́димых, да под кро́вом святы́х ва́ших моли́тв изба́вимся от всех бед, зол и напа́стей до после́дняго дне жи́зни на́шея, и та́ко просла́вим вели́кое и достопокланя́емое и́мя Вседе́тельныя Тро́ицы, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^ Молитва святителю Иннокентию, митрополиту Московскому (31 марта/13 апреля)

О па́стырю до́брый и учи́телю прему́дрый, о́бразе благонра́вия всем, благоче́стно жи́ти хотя́щим, святи́телю О́тче наш Инноке́нтие! К тебе́, я́ко ча́да ко отцу́, прибега́ем и мо́лимся, помина́я твою́ любо́вь к лю́дем: бу́ди щит несокруши́м Святе́й Це́ркви Правосла́вней и оте́честву на́шему, архиере́и благоле́пием святите́льства и прему́дростию украси́, па́стырем в служе́нии ре́вность да́руй, мона́шествующия к по́двигом до́браго тече́ния в послуша́нии утверди́, правосла́вным христиа́ном ве́ру святу́ю непоро́чну соблюсти́ умоли́, мир весь предста́тельством твои́м умири́. Те́плый наш моли́твенниче, всеросси́йский свети́льниче, просвети́телю Сиби́ри и Аме́рики, осени́ го́рним благослове́нием нас, в ско́рбех су́щих, и пода́ждь утеше́ние и избавле́ние от боле́зней душе́вных и теле́сных; испроси́ нам свы́ше дух кро́тости, целому́дрия, смиренному́дрия, терпе́ния и любве́, да про́чее вре́мя жития́ на́шего в ве́ре и покая́нии поживе́м и в жи́зни ве́чней благода́рне восхва́лим просла́вльшаго тя Го́спода, Отца, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Тро́ицу Единосу́щную и Неразде́льную, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^ Молитва преподобной Марии Египетской (1/14 апреля и в Неделю пятую Великого поста)

Свята́я и вели́кая уго́днице Христо́ва Мари́е, Ангелы удиви́вшая безприме́рным по́двигом свои́м! Мо́лим тя, блаже́нная, предстоя́ ны́не у Престо́ла Всесвяты́я Тро́ицы, умоли́ Го́спода, обре́тшая ве́лие дерзнове́ние пред Ним, да сподо́бит Он и нас подо́бно тебе́, пока́ятися в тмочи́сленных согреше́ниях на́ших, и да прости́т нас, и да наказа́в ны зде по Своему́ человеколю́бию, не погуби́т и нас в бу́дущем ве́це. Моли́, свята́я Мари́е, Пресвяту́ю твою́ Спору́чницу, укрепи́вшую тя в по́двизе твое́м тя́жцем, да укрепи́т о́на́ и нас, Всесвята́я, всеси́льною по́мощью Свое́ю, на сем земно́м терни́стом пути́, и я́ко ты, облобыза́в с ве́рою и любо́вию Всечестны́й Крест Христо́в, восприя́ла еси́ благода́ть Его́ Всеси́льную в борьбе́ со диа́волом, ми́ром и пло́тию и до́блестию разруши́ла еси́ вся ко́зни сатаны́, та́ко да сподо́бимся и мы по́мощию Животворя́щаго Дре́ва Креста́ Госпо́дня разруши́ти вся прегра́ды греха́ к достиже́нию го́рняго Ца́рствия, и удосто́ившись ве́чныя жи́зни, вку́пе с тобо́ю вы́ну воспева́ти Пресвяту́ю Тро́ицу во Еди́нем существе́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^ Молитва священномученику Антипе, епископу Пергамскому (11/24 апреля)

О пресла́вный священному́чениче Анти́по и ско́рый помо́щниче христиа́ном в боле́знех! Ве́рую от всея́ души́ и помышле́ния, я́ко даде́ся тебе́ от Го́спода дар боля́щия врачева́ти и разсла́бленныя укрепля́ти. Сего́ ра́ди к тебе́, я́ко благода́тному врачу́ боле́зней, аз немощны́й прибега́ю, и твой досточти́мый о́браз со благогове́нием лобыза́я, молю́ся: твои́м предста́тельством у Царя́ Небе́снаго испроси́ мне боля́щему исцеле́ние от удруча́ющия мя зубны́я боле́зни. Аще бо и недосто́ин есмь тебе́, бла́гостнейшаго отца́ и при́снаго засту́пника моего́, но ты, быв подража́тель человеколю́бия Бо́жия, сотвори́ мя досто́йна твоего́ заступле́ния чрез мое́ обраще́ние от злых дел ко благо́му житию́, уврачу́й оби́льно дарова́нною тебе́ благода́тию я́звы и стру́пы души́ и те́ла моего́, да́руй ми здра́вие и спасе́ние и во всем благо́е поспеше́ние, да та́ко, ти́хое и безмо́лвное житие́ пожи́в во вся́ком благоче́стии и чистоте́, сподо́блюся со все́ми святы́ми сла́вити всесвято́е и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^ Молитва мученице Фомаиде Египетской (13/26 апреля)

О всехва́льная му́ченице Фомаи́до! За чистоту́ супру́жества да́же до кро́ве подвиза́вшися и целому́дрия ра́ди ду́шу свою́ положи́вши, досто́йна пред Го́сподем обрела́ся еси́, во е́же в ли́це преподо́бных дев почте́нней тебе́ бы́ти. Услы́ши нас моля́щихся тебе́: и я́коже дре́вле бори́мии от пло́ти цели́тельницу тя име́яху, по дарова́нней тебе́ от Бо́га благода́ти, си́це и ны́не прибега́ющим ко предста́тельству твоему́ пода́ждь отра́ду и свобожде́ние от плотски́я бра́ни, и целому́дренное житие́ и незазо́рное в супру́жестве и де́встве пребыва́ние твои́ми богоприя́тными моли́твами всем исхода́тайствовати потщи́ся, я́ко да телеса́ на́ша храм живу́щаго в нас Свята́го Ду́ха бу́дут. О преизбра́нная в жена́х и ве́рная рабо́ Христо́ва! Помози́ нам, да не поги́бнем со страстьми́ и похотьми́ на́шими, но да упра́вимся умо́м на́шим и укрепи́мся се́рдцем на́шим во вся́ком благоче́стии и чистоте́, сла́вяще твою́ по́мощь и предста́тельство, благода́ть же и ми́лость Триеди́наго Бо́га, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^ Молитва блаженной Матроне Московской (19 апреля/2 мая)

О блаже́нная ма́ти Матро́но, душе́ю на Небеси́ пред Престо́лом Бо́жиим предстоя́щи, те́лом же на земли́ почива́ющи и да́нною ти свы́ше благода́тию разли́чная чудеса́ источа́ющи, при́зри ны́не ми́лостивным твои́м о́ком на ны гре́шныя, в ско́рбех, боле́знех и грехо́вных искуше́ниях дни своя́ иждива́ющия, уте́ши ны, отча́янныя, исцели́ неду́ги на́ши лю́тыя, от Бо́га нам по грехо́м на́шим попуща́емыя, изба́ви нас от мно́гих бед и обстоя́ний, умоли́ Го́спода на́шего Иису́са Христа́ прости́ти нам вся́ на́ша согреше́ния, беззако́ния и грехопаде́ния, и́миже мы от ю́ности на́шея да́же до настоя́щаго дне и часа́ согреши́хом, да твои́ми моли́твами получи́вше благода́ть и ве́лию ми́лость, просла́вим в Тро́ице Еди́наго Бога, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^ Молитва мученику младенцу Гавриилу Белостокскому (20 апреля/3 мая)

Младе́нческаго незло́бия храни́телю и му́ченическаго му́жества носи́телю, Гаврии́ле блаже́нне, страны́ на́шея адама́нте драгоце́нный и иуде́йскаго нече́стия обличи́телю! К тебе́ мы гре́шнии моли́твенно прибега́ем, и о гресе́х свои́х сокруша́ющеся, малоду́шия же своего́ стыдя́щеся, любо́вию зове́м ти: на́ших скверн не возгнуша́йся, чистоты́ сый сокро́вище; на́шего малоду́шия не омерзи́, долготерпе́ния учи́телю, но па́че сих не́мощи на́ша от Небе́с ви́дя, тех исцеле́ния нам твое́ю пода́ждь моли́твою, и твоея́ Христу́ ве́рности подража́тели нас бы́ти научи́. Аще же терпели́вно крест искуше́ний и злострада́ний понести́ не возмо́жем, оба́че и тогда́ ми́лостивыя твоея́ по́мощи не лиши́ нас, уго́дниче Бо́жий, но свобо́ду и осла́бу нам у Го́спода испроси́. Та́же и моля́щияся о ча́дех свои́х ма́тери услы́ши, здра́вию и спасе́нию младе́нцем от Го́спода пода́тися умоля́яй. Несть такова́го жесто́каго се́рдца, е́же слы́шанием о му́ках твои́х, святы́й младе́нче, не умили́тся: и а́ще кроме́ сего́ умиле́ннаго воздыха́ния никоего́же блага́го дея́ния принести́ возмо́жем, но и таковы́м умиле́нным по́мыслом на́ша умы́ и сердца́, блаже́нне, просвети́в, на исправле́ние жития́ на́шего благода́тию Бо́жиею нас наста́ви. Вложи́ в нас о спасе́нии души́ и о сла́ве Бо́жией ре́вность неуста́нную, и о часе́ сме́ртнем па́мять неусы́пную храни́ти помози́ нам. Наипа́че же в сме́ртнем успе́нии на́шем терза́ния де́монская и по́мыслы отча́яния от душ на́ших предста́тельством твои́м отжени́, и сия́ упова́нием Боже́ственнаго проще́ния испо́лни, во е́же и тогда́ и ны́не сла́вити нам милосе́рдие Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, и твое́ кре́пкое заступле́ние, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^ Молитва мученице царице Александре (23 апреля/6 мая)

Це́ркве Святы́я украше́ние и му́чениц сла́во, пресла́вная цари́це Алекса́ндро! К тебе́ во умиле́нии серде́ц на́ших припа́даем и твоего́ заступле́ния у Го́спода о нас мо́лим. Аще бо чистоте́ твое́й не поревнова́хом и безбоя́зненнаго испове́дания твоего́ не приобщи́хомся, па́че же мно́гими прегреше́ньми и лю́тыми паде́ньми и отсту́пствы гнев Бо́жий привлеко́хом, но не хо́щем во гресе́х на́ших умре́ти, и на твой по́двиг взира́юще, па́ки на одоле́ние страсте́й на́ших ополча́емся. Сие́ же ве́дуще, я́ко кроме́ благода́тныя по́мощи ничто́же благо́е сотвори́ти возмо́жем, ту́ю по́мощь нам от Го́спода пода́ти тя про́сим. Ты бо, страстоте́рпице свята́я, ве́лие ко Влады́це дерзнове́ние стяжа́ла еси́, я́ко просла́вившая Его́ в чистоте́ души́ твоея́ и в телеси́ твое́м страда́льчестем, отрекла́ся еси́ сла́вы и че́сти ми́ра сего́, возлюби́вши бога́тство и похвалу́ Христо́вы. Те́мже от того́ бога́тства и на́шей нищете́ духо́вная пода́ждь дарова́ния, и от безме́рных прегреше́ний жизнь на́шу соблюди́, мир и безмяте́жие нам испроси́, от ну́жды и уны́ния нас предста́тельством Твои́м огради́, друг ко дру́гу нас в послуша́нии и братолю́бии наста́ви и ко Го́споду Очи серде́ц на́ших всегда́ возводи́, во е́же сла́вити нам Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха держа́ву, и твое́ те́плое предста́тельство, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^ Молитва благоверным князьям Российским Борису и Глебу (2/15 мая и 24 июля/6 августа)

О дво́ице свяще́нная, бра́тие прекра́снии, до́блии страстоте́рпцы Бори́се и Гле́бе, от ю́ности Христу́ ве́рою, чистото́ю и любо́вию послужи́вшии, и кровьми́ ва́шими, я́ко багряни́цею, украси́вшиися, и ны́не со Христо́м ца́рствующии! Не забу́дите и нас, су́щих на земли́, но я́ко те́плии засту́пницы, ва́шим си́льным хода́тайством пред Христо́м Бо́гом нас поми́луйте: ю́ныя у́бо во святе́й ве́ре и чистоте́, неврежде́ны от вся́каго прило́га неве́рия и нечистоты́ сохрани́те, и всех нас моля́щихся от вся́кия ско́рби, озлобле́ний и внеза́пныя сме́рти изба́вите, укроти́те же вся́кую вражду́ и зло́бу, де́йством диа́вола от бли́жних и чужди́х воздвиза́емую. Мо́лим вас, христолюби́вии страстоте́рпцы, испроси́те у великодарови́таго Влады́ки всем нам оставле́ние прегреше́ний на́ших, единомы́слие и здра́вие, избавле́ние от наше́ствия иноплеме́нных, междоусо́бныя бра́ни, я́звы и гла́да. Снабдева́йте заступле́нием град сей (или весь сию́, или святу́ю оби́тель сию́) и вся, чту́щия святу́ю па́мять ва́шу, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^ Молитва преподобному Нилу Сорскому (7/20 мая)

О преподо́бне и богоблаже́нне О́тче Ни́ле, богому́дрый наста́вниче и учи́телю наш! Ты любве́ ра́ди Бо́жия от мирски́х смуще́ний удаля́яся, в непрохо́дней пусты́ни и в де́брех всели́тися изво́лил еси́, и я́ко лоза́ благопло́дна, ча́да пусты́ни умно́жив, сло́вом, писа́нием и житие́м о́браз вся́кия и́ноческия доброде́тели яви́лся еси́; и я́ко Ангел во пло́ти пожи́в на земли́, ны́не в селе́ниих Небе́сных, иде́же пра́зднующих глас непреста́нный, водворя́ешися, и с ли́ки святы́х Бо́гу предстоя́, Тому́ хвалы́ и славосло́вия непреста́нно прино́сиши. Мо́лим тя, богоблаже́нне, наста́ви и нас, под кро́вом твои́м жи́тельствующих, непреткнове́нно по стопа́м твои́м ходи́ти и Го́спода Бо́га всем се́рдцем свои́м люби́ти, Того́ еди́наго вожделе́ти и о Том еди́ном помышля́ти, му́жественно же и благоиску́сно проти́ву до́лу влеку́щих нас по́мыслов и прило́гов вра́жиих пра́тися и ты́я всегда́ побежда́ти; вся́кую же тесноту́ мона́шескаго жития́ возлюби́ти и кра́сная ми́ра сего́, любве́ ра́ди Христо́вы, возненави́дети помози́ нам; вся́ку же доброде́тель, в не́йже сам потруди́лся еси́, в сердца́х на́ших насади́ти нам посо́бствуй. Моли́ Христа́ Бо́га, да и всем правосла́вным христиа́ном, в ми́ре живу́щим, просвети́т ум и о́чи серде́чныя, е́же ко спасе́нию, утверди́т я в ве́ре и благоче́стии и в де́лании за́поведей Свои́х, сохрани́т от ле́сти ми́ра сего́ и оставле́ние грехо́в да́рует всем христиа́ном, та́же и вся потре́бная ко вре́менному житию́ всем приложи́т, да та́ко вси христиа́не, в пусты́ни и в ми́ре жи́тельствующии, ти́хое и безмо́лвное житие́ поживу́т во вся́ком благоче́стии и че́стности, и Христа́ усты́ и се́рдцем просла́вят, ку́пно со Безнача́льным Его́ Отце́м, и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^ Молитва святым женам-мироносицам Марфе и Марии, сестрам Лазаря (в Неделю третью по Пасхе, святых жен-мироносиц)

О блаже́нныя и святы́я жены́, ве́рою и любо́вию Христу́ Бо́гу после́довавшия и во оби́тели Отца́ Небе́снаго всели́вшияся! К вам ны́не аз гре́шная (имя) прибега́ю и смире́нно молю́: научи́те мя и помози́те ми ходи́ти пред Бо́гом путьми́ ва́шими непреткнове́нно и ве́чную ку́пно с ва́ми жизнь насле́довати. О Ма́рфо пра́ведная, тве́рдым испове́данием ве́ры твоея́ Христу́ угоди́вшая, укрепи́ сла́бую ве́ру мою́. О слу́жбе Го́споду и бра́тиям нелицеме́рне и всеусе́рдне прилежа́вшая, помози́ и мне служе́ние мое́ безро́потне и вседуше́вне проходи́ти. Сестру́ твою́ не́когда, в ско́рби су́щу, ко Христу́ воззвала́ еси́, о́тай ре́кши: у́чи́тель прише́л есть и глаша́ет тя. Ны́не у́бо предста́ни мне в тру́дный час испыта́ния ве́ры и любве́ моея́ и во глубине́ се́рдца возвести́ ми, я́ко Госпо́дь Иису́с незри́мо гряде́т, да путе́м испыта́ний привлече́т мя к Себе́. Испроси́ мне, о ма́ти свята́я, у Го́спода на́шего си́лу и кре́пость, да возста́вши ско́ро, притеку́ к Нему́, поклоню́ся Ему́ и во смире́нней любви́ Его́ мир и спасе́ние души́ обря́щу. И ты, о боголюби́вая Мари́е, у ногу́ Иису́сову еди́ное на потре́бу обре́тшая, помоли́ся Ему́ благу́ю часть спаса́емых и мне гре́шней улучи́ти. Ми́ро благово́нное в дар благодаре́ния Христу́ Жизнода́вцу прине́сшая, умоли́ ны́не Его́ и души́ мое́й пода́ти ми́ро моли́твы и покая́ния сле́зы, чистоты́ и до́брых дел благоуха́ние, я́ко да во обновле́нное все́ми си́ми се́рдце мое́ Госпо́дь прии́дет и оби́тель Себе́ сотвори́т. К вам, о святы́я пра́ведныя жены́ Ма́рфо и Мари́е, припа́даю и смире́нно молю́: не оста́вите мя во дни тя́жких испыта́ний, да не соблазню́ся тле́нными и кра́сными ми́ра сего́, наипа́че же в час го́рький разлуче́ния души́ моея́ с те́лом предста́ните мне и о́бщаго Влады́ку на́шего умоли́те, да при́зрит на мя во оскуде́нии сил мои́х ми́лостивым о́ком, и прости́в вся прегреше́ния моя́, возста́вит мя к жи́зни несконча́емей во блаже́нных оби́телех Отца́ Небе́снаго. Ами́нь.

 

^ Молитва равноапостольным Кириллу и Мефодию, учителям Словенским (11/24 мая)

О пресла́внии язы́к слове́нских учи́телие и просвети́телие, святи́и равноапо́стольнии Мефо́дие и Кири́лле! К вам, я́ко ча́да ко отце́м, све́том уче́ний и писме́н ва́ших просвеще́ннии и в ве́ре Христо́ве наста́вленнии, ны́не усе́рдно прибега́ем и в сокруше́нии серде́ц на́ших мо́лимся. Аще бо и заве́т ва́ших, я́ко ча́да непокори́вая, не соблюдо́хом, и о угожде́нии Бо́гу, я́коже учи́сте, небрего́хом, и от единомы́слия и любве́, ю́же слове́ном, я́ко бра́тиям в ве́ре и по пло́ти, до́бре завеща́сте, отпадо́хом: оба́че, я́коже дре́вле в житии́ ва́шем неблагода́рных и недосто́йных не отвраща́сте тщи, но благи́ми за зла́я воздава́сте, та́ко и ны́не гре́шных и недосто́йных чад ва́ших моли́твы не отврати́те, но я́ко ве́лие иму́щии дерзнове́ние ко Го́споду, при́лежно Того́ моли́те, да наста́вит и обрати́т нас на путь спасе́ния, ра́спри же и раздо́ры, посреде́ единове́рных бра́тий возника́ющия, да умири́т, отпа́дшия па́ки во единомы́слие приведе́т и всех нас едине́нием ду́ха и любве́ во Еди́ней, Святе́й, Собо́рней и Апо́стольстей Це́ркви соедини́т. Ве́мы бо, ве́мы, я́ко мно́го мо́жет моли́тва пра́веднича ко благосе́рдию Влады́ки, а́ще и о гре́шных лю́дех приноси́ма быва́ет. Не оста́вите у́бо нас, уны́лых и недосто́йных чад ва́ших, и́хже грех ра́ди па́ства ва́ша, ва́ми собра́нная, враждо́ю разделя́ема и собла́зны от инове́рных прельща́ема, ума́лися, о́вцы же ея́ слове́сныя, разсеява́емы от волко́в мы́сленных, восхища́ются: дади́те у́бо нам моли́твами ва́шими о правосла́вии ре́вность, да е́ю возгрева́еми, оте́ческая преда́ния до́бре сохрани́м, уста́вы и обы́чаи церко́вныя ве́рно соблюда́ти потщи́мся, вся́ких лжеуче́ний стра́нных отбежи́м, и та́ко в житии́ богоуго́днем на земли́ преспева́юще, жи́зни ра́йския на Небеси́ сподо́бимся и та́мо с ва́ми вку́пе Влады́ку всех, в Тро́ице Еди́наго Бо́га, просла́вим во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^ Молитва равноапостольному царю Константину и матери его царице Елене (21 мая/3 июня)

О преди́внии и всехва́льнии ца́рие, равноапо́стольнии Константи́не и Еле́но! К вам, те́плым засту́пником, возно́сим на́ша недосто́йныя моли́твы, я́ко ве́лие и́мате дерзнове́ние ко Го́споду. Испроси́те у Него́ мир Це́ркви и всему́ ми́ру благоде́нствие, нача́льником му́дрость, па́стырем попече́ние о па́стве, пасо́мым смире́ние, ста́рцем жела́нное упокое́ние, муже́м кро́тость, жена́м благоле́пие, де́вственником чистоту́, де́тям послуша́ние, младе́нцем христиа́нское воспита́ние, больны́м исцеле́ние, вражду́ющим примире́ние, оби́димым терпе́ние, оби́дящим страх Бо́жий, приходя́щим в храм сей и моля́щимся в нем благослове́ние и всем вся по коего́ждо проше́нию поле́зная, да хва́лим и пое́м Благоде́теля всех Бо́га, в Тро́ице сла́вимаго, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^ Молитва преподобной Евфросинии, игумении Полоцкой (23 мая/5 июня и в Неделю третью по Пятидесятнице)

О преподо́бная и приснопа́мятная, всехва́льная ма́ти Евфроси́ние, Ангеле во пло́ти, богоизбра́нный сосу́де Свята́го Ду́ха, Це́ркве Христо́вы похвало́ и украше́ние, мона́шествующих сла́во и утвержде́ние, оби́тели твое́й и всей стране́ на́шей по́моще, покро́ве и защи́тнице! Ты я́ко дре́во, насажде́нное при исхо́дищих вод, плоды́ доброде́телей твои́х и благода́тными дарова́нии Свята́го Ду́ха украше́нная яви́лася еси́, наста́вница же де́лом и сло́вом, избра́нная, непоро́чная и до́брая. Услы́ши ны, моля́щияся тебе́ и призыва́ющия и́мя твое́: и́маши бо дерзнове́ние у Го́спода. Испроси́ нам преспе́яние в жи́зни доброде́тельней, огради́ сердца́ на́ша ве́рою, наде́ждою и любо́вию и стра́хом Бо́жиим. Пода́й нам по́мощь во труде́х и ско́рбех на́ших, и я́коже попече́ние име́ла еси́ в житии́ твое́м о оби́тели твое́й и и́ночествующих, та́ко и ны́не потщи́ся о нас, благопоспеши́ти нам во всем, и оби́тель твою́ огради́ ми́ром и защити́ от враг ви́димых и неви́димых, да преуспева́ет и процвета́ет в доброде́телех. Изьми́ ны от вся́кия ну́жды и тесноты́, от лю́тых боле́зней и от неча́янныя сме́рти и приведи́ ны ко и́стинному покая́нию при исхо́де от жи́зни сея́; испроси́ нам у Го́спода Бо́га кончи́ну ми́рну, безболе́зненну, непосты́дну, Святы́х Та́ин прича́стну, и преведи́ ны чрез мыта́рства возду́шная, да не похи́тят нас истяза́телие гро́знии по грехо́м на́шим, но да твои́м заступле́нием и по́мощию возмо́жем безбе́дно проити́ истяза́ние возду́шное, и ми́лость получи́ти, и предста́ти неосужде́нно стра́шному Престо́лу, и на Стра́шнем Суде́ сподо́битися одесну́ю ста́ти Пра́веднаго Судии́ и насле́довати пра́ведных часть. Ей, госпоже́, всечестна́я ма́ти, преподо́бная Евфроси́ние! Помози́ нам моли́твами твои́ми: огради́ нас и заступи́ от вся́ких ко́зней вра́жиих, да сподо́бимся прейти́ вре́мя жи́зни сея́ непреткнове́нно и спасе́ние получи́ти моли́твами твои́ми у Христа́ Го́спода, Его́же и сподо́бимся пе́ти и славосло́вити со Безнача́льным Отце́м и со Святы́м Ду́хом, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^ Молитва праведному Иоанну Русскому, исповеднику (27 мая/9 июня)

О святы́й новоявле́нный уго́дниче Бо́жий Иоа́нне Ру́сский! По́двигом до́брым подвиза́яся на земли́, восприя́л еси́ на Небесе́х вене́ц пра́вды, е́же угото́вал еси́ Госпо́дь всем лю́бящим Его́. Те́мже взира́юще на святы́й твой о́браз, ра́дуемся о пресла́внем сконча́нии жи́тельства твоего́ и чтем святу́ю па́мять твою́. Ты же, предстоя́й Престо́лу Бо́жию, приими́ моле́ния на́ша, раб Бо́жиих (имена), и ко Всеми́лостивому Бо́гу принеси́, о е́же прости́ти нам вся́кое прегреше́ние и помощи́ нам ста́ти проти́ву ко́зней диа́вольских, да изба́вльшеся от скорбе́й, боле́зней, бед и напа́стей и вся́каго зла, благоче́стно и пра́ведно поживе́м в ны́нешнем ве́це и сподо́бимся предста́тельством твои́м, а́ще и недосто́йни есмы́, ви́дети блага́я на земли́ живы́х, сла́вяще Еди́наго во Святы́х Свои́х сла́вимаго Бо́га, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^ Молитва благоверной великой княгине Анне Кашинской (12/25 июня и 2/15 октября)

О преподо́бная и преблаже́нная ма́ти Анно! Смире́нно припа́дающе к свято́му Образу твоему́, мо́лимся со слеза́ми приле́жно: не забу́ди убо́гих твои́х до конца́, но помина́й нас всегда́ во святы́х твои́х и благоприя́тных моли́твах к Бо́гу. О преблаже́нная вели́кая княги́не Анно! Не забу́ди присеща́ти чад твои́х: а́ще бо те́лом и преста́вилася еси́ от нас, но и по сме́рти жива́ пребыва́еши. Не отступа́й от нас ду́хом, сохраня́ющи нас от стрел вра́жиих, вся́кия пре́лести бесо́вския и ко́зней диа́вольских. Моли́твеннице на́ша усе́рдная! Не преста́й моля́щися за ны ко Христу́ Бо́гу на́шему: а́ще бо о́браз тво́й святы́й пред очи́ма на́шима ви́дим есть всегда́, но свята́я душа́ твоя́, со а́нгельскими во́инствы у Престо́ла Вседержи́теля предстоя́щи, досто́йно весели́тся. К тебе́ у́бо припа́даем и тебе́ мо́лимся: моли́ся, преблаже́нная Анно, Всеми́лостивому Бо́гу на́шему о спасе́нии душ на́ших и испроси́ нам вре́мя на покая́ние, да невозбра́нно пре́йдем от земли́ на Не́бо, от мыта́рств же го́рьких и ве́чныя му́ки да изба́вимся, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дницы да бу́дем со все́ми пра́ведными, от ве́ка угоди́вшими Го́споду на́шему Иису́су Христу́, Ему́же сла́ва, со Безнача́льным Его́ Отце́м, и с Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^ Молитва Всем святым, от века Богу благоугодившим (в Неделю первую по Пятидесятнице)

Бо́же Святы́й и на святы́х почива́яй, Трисвяты́м гла́сом на Небеси́ от Ангел воспева́емый и на земли́ от челове́к во святы́х свои́х хвали́мый, да́вый Святы́м Твои́м Ду́хом кому́ждо благода́ть по ме́ре дарова́ния Христо́ва и то́ю поста́вивый Це́ркви Твое́й Святе́й о́вы у́бо апо́столы, Овы же проро́ки, Овы же благове́стники, о́вы же па́стыри и учи́тели, и́хже сло́вом про́поведи, Тебе́ Самому́ де́йствующу вся во всех, мно́зи соверши́шася святи́и в ко́емждо ро́де и ро́де, разли́чными доброде́тельми благоугоди́вшии Тебе́, и о́браз нам до́брых подвиго́в свои́х оста́вивше, в ра́дости к Тебе́ преше́дшии, гото́ви су́ще, в не́мже са́ми искуше́ни бы́ша, и нам напа́ствуемым помога́ти! Сих святы́х всех воспомина́юще и их богоуго́дное житие́ похваля́юще, Тебе́ Сама́го в них де́йствовавшаго восхваля́ем, и о́нех благотворе́ния Твоя́ дарова́ния бы́ти ве́рующе, приле́жно мо́лим Тя, Свя́те Святы́х: даждь нам гре́шным после́довати их уче́нию, житию́, любви́, ве́ре, долготерпе́нию, и их моли́твенною по́мощию, па́че же Твое́ю вседе́йствующею благода́тию Небе́сныя с ни́ми сподо́битися сла́вы, хва́лящим Пресвято́е и́мя Твое́, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^ Молитва благоверным князю Петру и княгине Февронии, Муромским чудотворцам (25 июня/8 июля)

О вели́цыи уго́дницы Бо́жии и преди́внии чудотво́рцы, благове́рнии кня́зе Пе́тре и княги́не Февро́ние, гра́да Му́рома предста́телие и храни́телие, и о всех нас усе́рднии ко Го́споду моли́твенницы! К вам прибега́ем и вам со упова́нием кре́пким мо́лимся: вознеси́те о нас гре́шных святы́я моли́твы ва́ша ко Го́споду Бо́гу и испроси́те у бла́гости Его́ вся благопотре́бная душа́м и телесе́м на́шим: ве́ру пра́ву, наде́жду бла́гу, любо́вь нелицеме́рну, благоче́стие непоколеби́мо, в до́брых де́лех преуспе́яние, ми́ра умире́ние, земли́ плодоно́сие, возду́ха благорастворе́ние, телесе́м здра́вие и душа́м спасе́ние. Исхода́тайствуйте у Царя́ Небе́снаго Це́ркви Святе́й и всей держа́ве Росси́йстей мир, тишину́ и благоустрое́ние и всем нам житие́ благополу́чное и до́брую христиа́нскую кончи́ну. Огради́те оте́чество ва́ше, град Му́ром, и вся гра́ды Росси́йския от вся́каго зла: и вся правове́рныя лю́ди, к вам приходя́щия и святы́м моще́м ва́шим покланя́ющияся, осени́те благода́тным де́йством Богоприя́тных моли́тв ва́ших, и вся проше́ния их во бла́го испо́лните. Ей, чудотво́рцы святи́и! Не пре́зрите моли́тв на́ших, со умиле́нием вам днесь возноси́мых, но бу́дите о нас при́снии предста́телие ко Го́споду и сподо́бите нас по́мощию ва́шею спасе́ние ве́чное получи́ти и Ца́рствие Небе́сное унасле́довати, да славосло́вим неизрече́нное человеколю́бие Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, в Тро́ице покланя́емаго Бо́га, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^ Молитва святителю Дионисию, архиепископу Суздальскому (26 июня/9 июля)

О святи́телю О́тче Диони́сие, ты ве́си не́мощь естества́ на́шего и скорбь време́н настоя́щих, проле́й о нас твоя́ те́плыя моли́твы и умоли́ Человеколю́бца Го́спода, да не погуби́т нас со беззако́ниями на́шими, но обрати́т к покая́нию и исправле́нию, да про́чее вре́мя жития́ на́шего земна́го не в рабо́те греху́ и страсте́м, но в де́лании за́поведей Его́ святы́х и во благоче́стии провожда́ем. Не пре́зри и не посрами́ упова́ния на́шего, но бу́ди о нас предста́тель немо́лчный к Бо́гу, да сохрани́т нас от мирски́х искуше́ний, от диа́вольских сете́й и от плотски́х по́хотей, да да́рует нам во бране́х терпе́ние неосла́бное. В час же сме́ртный яви́ся нам, О́тче, засту́пник необори́мый, ускори́ тогда́ на моли́тву о нас безпомо́щных, и помози́ нам ми́рную и благу́ю кончи́ну улучи́ти, гро́зная мыта́рства возду́шная без препя́тия мину́ти и в Небе́сный Го́рний Иерусали́м вни́ти. О всеблаже́нне О́тче наш Диони́сие, сподо́би ны после́довати, по си́ле на́шей, свято́му твоему́ житию́! Яко да всеми́лостивым предста́тельством Преблагослове́нныя Влады́чицы на́шея Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и и твои́ми святы́ми моли́твами сподо́бит нас Преблаги́й Христо́с Бог наш насле́дники бы́ти Ца́рствия Своего́ Небе́снаго, сла́вящих и велича́ющих Его́ ку́пно со Безнача́льным Его́ Отце́м, и Пресвяты́м и Благи́м и Животворя́щим Его́ Ду́хом, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^ Молитва Всем святым, в земле Российской просиявшим (в Неделю вторую по Пятидесятнице)

О всеблаже́ннии и богому́дрии уго́дницы Бо́жии, по́двиги свои́ми зе́млю Ру́сскую освяти́вшии и телеса́ своя́, я́ко се́мя ве́ры, в ней оста́вльшии, душа́ми же свои́ми Престо́лу Бо́жию предстоя́щии и непреста́нно о ней моля́щиися! Се ны́не в день о́бщаго ва́шего торжества́ мы, гре́шнии, ме́ньшии бра́тия ва́ши, дерза́ем приноси́ти вам сие́ хвале́бное пе́ние. Велича́ем ва́ша вели́кия по́двиги, духо́внии во́ины Христо́ви, терпе́нием и му́жеством до конца́ врага́ низложи́вшии и нас от пре́лести и ко́зней его́ избавля́ющии. Ублажа́ем ва́ше свято́е житие́, свети́льницы Боже́ственнии, све́том ве́ры и доброде́телей светя́щиися и на́ши умы́ и сердца́ богому́дренно озаря́ющии. Прославля́ем ва́ша вели́кая чудеса́, цве́ти ра́йстии, в стране́ на́шей се́верней прекра́сне процве́тшии и арома́ты дарова́ний и чуде́с повсю́ду благоуха́ющии. Восхваля́ем ва́шу богоподража́тельную любо́вь, предста́телие на́ши и покрови́телие, и упова́юще на по́мощь ва́шу, припа́даем к вам и вопие́м: вси святи́и сро́дницы на́ши, от лет дре́вних просия́вшии и в после́дния дни подвиза́вшиися, явле́ннии и неявле́ннии, ве́домии и неве́домии! Помяни́те на́шу не́мощь и уничиже́ние и моли́твами ва́шими испроси́те у Христа́ Бо́га на́шего, да и мы, безбе́дно преплы́вше жите́йскую пучи́ну и невреди́мо соблю́дше сокро́вище ве́ры, в приста́нище ве́чнаго спасе́ния дости́гнем и в блаже́нных оби́телех Го́рняго Оте́чества вку́пе с ва́ми и со все́ми угоди́вшими Ему́ от ве́ка святы́ми водвори́мся, благода́тию и человеколю́бием Спаси́теля на́шего Го́спода Иису́са Христа́, Ему́же со Преве́чным Отце́м и со Пресвяты́м Ду́хом подоба́ет непреста́нное славосло́вие и поклоне́ние от всех тва́рей во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^ Молитва славным и всехвальным первоверховным апостолам Петру и Павлу (29 июня/12 июля)

О пресла́внии апо́столи Пе́тре и Па́вле, ду́ши за Христа́ преда́вшии и кро́вию ва́шею па́жить Его́ удобри́вшии! Услы́шите чад ва́ших моли́твы и воздыха́ния, се́рдцем сокруше́нным ны́не приноси́мыя. Се бо беззако́ньми омрачи́хомся, и того́ ра́ди беда́ми я́коже ту́чами обложи́хомся, еле́а же до́браго жития́ обнища́хом зело́, и не возмо́жем проти́витися волко́м хи́щным, и́же расхища́ти насле́дие Бо́жие де́рзостно тща́тся. О си́льнии! Понеси́те не́мощи на́ша, не отлуча́йтеся ду́хом от нас, да не разлучи́мся в коне́ц от любве́ Бо́жия, но кре́пким заступле́нием ва́шим нас защити́те, да поми́лует Госпо́дь всех нас моли́тв ва́ших ра́ди, да истреби́т же рукописа́ние безме́рных грехо́в на́ших и да сподо́бит со все́ми святы́ми блаже́ннаго Ца́рствия и бра́ка А́гнца Своего́, Ему́же честь, и сла́ва, и благодаре́ние, и поклоне́ние, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^ Молитва преподобномученицам великой княгине Елисавете и инокине Варваре (5/18 июля и в воскресенье после 25 января/7 февраля)

О святы́я новому́ченицы Росси́йския, вели́кая княги́не Елисаве́то и сестра́ твоя́ кресто́вая, пречестна́я и́нокине Варва́ро, ку́пно путь свой во мно́зех му́ках сконча́вшия, ева́нгельския за́поведи де́лом во оби́тели милосе́рдия соверши́вшия, ве́ры ра́ди правосла́вныя подвиза́ющися до сме́рти в после́дняя времена́ сия́, и до́брый плод в терпе́нии страсте́й Христу́ прине́сшия! Моли́теся Ему́, я́ко Победи́телю сме́рти, да утверди́т Це́рковь Ру́сскую Правосла́вную и оте́чество на́ше, кро́вию и страда́ньми новому́чеников искупле́нныя, и не даст в расхище́ние враго́м Росси́и достоя́ния на́шего. Се бо лука́вый враг вооружи́ся на ны, хотя́ нас погуби́ти в междоусо́бных бране́х, ско́рбех, нестерпи́мых печа́лех, боле́знех, ну́ждах и беда́х лю́тых. Умоли́те Го́спода низложи́ти вся немощны́я де́рзости их; ве́ру в сердца́х люде́й росси́йских укрепи́те, да егда́ на́йдет на ны испыта́ния час, му́жества дар восприи́мем ва́шими моли́твами, отве́ргшеся себе́ и взе́мше крест свой, после́дуем Христу́, распина́юще плоть свою́ со страстьми́ и похотьми́. Сохрани́те нас от вся́каго зла, освяти́те пути́ жи́зни на́шея, да́руйте покая́ние нелицеме́рное, тишину́ и мир душа́м на́шим, испроси́те у Го́спода всем нам мыта́рств го́рьких и ве́чныя му́ки изба́витися и Небе́сному Ца́рствию насле́дники бы́ти со все́ми святы́ми, от ве́ка угоди́вшими Бо́гу, да ра́дующеся воздади́м хвалу́, честь и поклоне́ние Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^ Молитва равноапостольной Ольге, великой княгине Российской (11/24 июля)

О свята́я равноапо́стольная вели́кая княги́не О́льго, первоуго́днице Росси́йская, те́плая о нас пред Бо́гом хода́таице и моли́твеннице! К тебе́ прибега́ем с ве́рою и мо́лимся с любо́вию: бу́ди нам во всем ко бла́гу помо́щница и споспе́шница, и я́коже во вре́менней жи́зни тща́лася еси́ просвети́ти пра́отцы на́ша све́том святы́я ве́ры и наста́вити я твори́ти во́лю Госпо́дню, та́ко и ны́не, в Небе́сней пребыва́ющи све́тлости, благоприя́тными твои́ми к Бо́гу моли́твами вспомоществу́й нам в просвеще́нии ума́ и се́рдца на́шего све́том Ева́нгелия Христо́ва, да преспева́ем в ве́ре, благоче́стии и любви́ Христо́ве. В нищете́ и ско́рби су́щия уте́ши, бе́дствующим пода́ждь ру́ку по́мощи, оби́димыя и напа́ствуемыя заступи́, заблу́ждшия от пра́выя ве́ры и е́ресьми ослепле́нныя вразуми́ и испроси́ нам у всеще́драго Бо́га вся блага́я и поле́зная в жи́зни вре́менней и ве́чней, да та́ко богоуго́дне зде пожи́вше, сподо́бимся насле́дия благ ве́чных в безконе́чнем Ца́рствии Христа́ Бо́га на́шего, Ему́же со Отце́м и Святы́м Ду́хом подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние всегда́, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^ Молитва равноапостольному великому князю Владимиру (15/28 июля)

О вели́кий уго́дниче Бо́жий, богоизбра́нный и богопросла́вленный, равноапо́стольный кня́же Влади́мире! Ты, злове́рие и нече́стие язы́ческое отри́нув, во Еди́наго и́стиннаго Триипоста́снаго Бо́га уве́ровал еси́, и восприи́м Свято́е Креще́ние, всю страну́ РУсскую све́том Боже́ственныя ве́ры и благоче́стия просвети́л еси́. Те́мже премилосе́рдаго Творца́ и Спаси́теля на́шего сла́вяще и благодаря́ще, сла́вим и благодари́м и тя, просвети́телю наш и О́тче, я́ко тобо́ю спаси́тельную ве́ру Христо́ву позна́хом и во и́мя Пресвяты́я и Пребоже́ственныя Тро́ицы крести́хомся. Се́ю у́бо ве́рою от пра́веднаго осужде́ния Бо́жия изба́вихомся, от ве́чныя же рабо́ты диа́волу и а́дова мучи́тельства свободи́хомся; се́ю же ве́рою благода́ть всыновле́ния Бо́гу и наде́жду насле́дования Небе́снаго блаже́нства прия́хом. Темже тя я́ко пе́рваго язы́ка на́шего путевождя́ к Нача́льнику и Соверши́телю спасе́ния на́шего Го́споду Иису́су Христу́ прославля́ем, и предста́теля тя пред Престо́лом Царя́ ца́рствующих о ца́рстве Всеросси́йстем позна́хом, о царе́х же его́, народоправи́телех, во́инстве и о всех лю́дех. Не возмо́жет язы́к наш изобрази́ти вели́чие и высоту́ благодея́ний, тобо́ю излия́нных на зе́млю на́шу, отцы́ и пра́отцы на́ша и на ны недосто́йныя. О преблаги́й О́тче и просвети́телю наш! При́зри на не́мощи на́ша и умоли́ премилосе́рдаго Царя́ Небе́снаго, да не прогне́вается на ны зело́, я́ко по не́мощем на́шим по вся дни согреша́ем, и да не погуби́т нас со беззако́ньми на́шими, но да поми́лует и спасе́т нас по ми́лости Свое́й, да всади́т в сердца́ на́ша покая́ние и спаси́тельный страх Бо́жий, да просвети́т Свое́ю благода́тию ум наш, во е́же оста́вити нам стези́ нече́стия и на путь спасе́ния обрати́тися, неукло́нно же за́поведи Бо́жия твори́ти и уста́вы Святы́я Це́ркве соблюда́ти. Моли́, благосе́рде, Человеколю́бца Бо́га, да яви́т нам вели́кую ми́лость Свою́: да изба́вит нас от наше́ствия иноплеме́нных, от мяте́жей и раздо́ров, от гла́да, смертоно́сных боле́зней и от вся́каго зла; да пода́ст нам благорастворе́ние возду́ха и плодоно́сие земли́; да соблюде́т в судия́х и прави́телех пра́вду и ми́лость; да даст па́стырем ре́вность о спасе́нии пасо́мых, всем же лю́дем любо́вь взаи́мную и единомы́слие, о преспе́янии же оте́чества и Святы́я Це́ркве при́сное попече́ние, да умно́жит свет спаси́тельныя ве́ры в стране́ на́шей, неве́рующия ко правове́рию да обрати́т, е́реси же и раско́лы да низложи́т, да вси мы, та́ко в ми́ре на земли́ пожи́вше, сподо́бимся с тобо́ю ве́чнаго блаже́нства, хва́ляще и превознося́ще Бо́га во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^ Молитва пророку Илии (20 июля/2 августа)

О прехва́льный и пречу́дный проро́че Бо́жий Илие́, равноа́нгельным житие́м твои́м на земли́ просия́вый, пламене́ющею же ре́вностию по Го́споде Бо́зе Вседержи́тели, та́же и зна́меньми и чудесы́ пресла́вными просла́вивыйся, и в коне́ц жития́ твоего́ на о́гненней колесни́це с пло́тию твое́ю на Не́бо преесте́ственно восхище́нный, в нове́йшая же ле́та с преобрази́вшимся на Фаво́ре Спаси́телем ми́ра бесе́довати сподо́бивыйся, и ны́не в ра́йских селе́ниих всегда́ пребыва́яй и предстоя́й Престо́лу Небе́снаго Царя́! Услы́ши нас, гре́шных и непотре́бных, пред свято́ю твое́ю ико́ною предстоя́щих и усе́рдно к хода́тайству твоему́ прибега́ющих. Моли́ о нас Человеколю́бца Бо́га, да пода́ст нам дух покая́ния и сокруше́ния о гресе́х на́ших и всеси́льною Свое́ю благода́тию да помо́жет нам пути́ нече́стия оста́вити, преспева́ти же во вся́ком де́ле бла́зе, и в борьбе́ со страстьми́ и похотьми́ на́шими да укрепи́т нас: да всади́т в сердца́ на́ша дух смире́ния и кро́тости, дух братолю́бия и незло́бия, дух терпе́ния и целому́дрия, дух ре́вности ко сла́ве Бо́жией и о спасе́нии свое́м и бли́жних до́брое попече́ние. Упраздни́ моли́твами твои́ми, проро́че, злы́я обы́чаи ми́ра, па́че же поги́бельный и тлетво́рный дух ве́ка сего́, род христиа́нский от Боже́ственныя ве́ры и уста́вов Святы́я Це́ркве отвраща́ющ и к роди́телем и власте́м предержа́щим непочита́нием прельща́ющ, и та́ко вся лю́ди в бе́здну нече́стия и поги́бели поверга́ющ. Отврати́ от нас предста́тельством твои́м пра́ведный гнев Бо́жий и изба́ви вся гра́ды и ве́си страны́ на́шея от бездо́ждия и гла́да, от тру́са же и смертоно́сных язв и боле́зней, от наше́ствия враго́в и междоусо́бныя бра́ни. Укрепи́ твои́ми моли́твами, пресла́вне, предержа́щия вла́сти на́ша. Посо́бствуй всеросси́йскому христолюби́вому во́инству во бране́х со враги́ на́шими. Испроси́, проро́че Бо́жий, от Го́спода па́стырем на́шим святу́ю ре́вность по Бо́зе, о спасе́нии пасо́мых попече́ние, во уче́нии и управле́нии му́дрость, благоче́стие и во искуше́ниих кре́пость, судия́м нелицеприя́тие и безкоры́стие испроси́, всем же нача́льствующим ми́лость и правосу́дие, подчине́нным же поко́рность и усе́рдное о послуша́нии свое́м раче́ние: да та́ко в ми́ре и благоче́стии пожи́вше в сем ве́це, сподо́бимся прича́стия ве́чных благ во Ца́рствии Го́спода и Спа́са на́шего Иису́са Христа́, Ему́же подоба́ет честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^ Молитва мироносице равноапостольной Марии Магдалине (22 июля/4 августа и в Неделю третью по Пасхе, святых жен-мироносиц)

О свята́я мироно́сице и всехва́льная равноапо́стольная Христо́ва учени́це Магдали́но Мари́е! К тебе́, я́ко ве́рней и мо́щней о нас к Бо́гу хода́таице, мы, гре́шнии и недосто́йнии, ны́не усе́рдно прибега́ем и в сокруше́нии серде́ц на́ших мо́лимся. Ты в житии́ твое́м стра́шныя ко́зни бесо́вския испыта́ла еси́, но благода́тию Христо́вою я́вно от тех свободи́лася еси́: и нас моли́твами твои́ми от се́ти бесо́вския изба́ви, да всегда́, во всем житии́ на́шем, де́лом, сло́вом, мы́слию и та́йными помышле́ньми серде́ц на́ших ве́рно послу́жим Еди́ному Свято́му Влады́це Бо́гу на́шему. Ты па́че всех благ земны́х Сладча́йшаго Го́спода Иису́са возлюби́ла еси́ и Тому́ чрез все житие́ до́бре после́довала еси́, Боже́ственными уче́нии Его́ и благода́тию ду́шу свою́ пита́ющи и мно́жество челове́к от тьмы язы́ческия ко Христа́ чу́дному све́ту приводя́щи. Сия́ у́бо ве́дуще, мо́лим тя: испроси́ нам у Христа́ Бо́га благода́ть, просвеща́ющую и освяща́ющую нас, да Ею осеня́еми, в ве́ре и благоче́стии, в по́двизех же любве́ и самоотверже́ния преуспева́ти бу́дем, и бли́жним служи́ти неле́ностно потщи́мся, твоего́ человеколю́бия о́браз па́мятующе. Ты, о свята́я Мари́е, бо́дренно благода́тию Бо́жиею житие́ на земли́ прете́кши, во оби́тели Небе́сныя ра́дующися отшла́ еси́: моли́ у́бо Христа́ Спа́са, да и нас сподо́бит стра́нствие на́ше в сей юдо́ли пла́ча непреткнове́нно соверши́ти и в ми́ре и покая́нии житие́ на́ше сконча́ти, да та́ко во свя́тости на земли́ пожи́вше, ве́чныя блаже́нныя жи́зни на Небеси́ сподо́бимся и та́мо с тобо́ю и все́ми святы́ми вку́пе вы́ну восхва́лим Тро́ицу Неразде́льную и воспои́м Еди́но Божество́, Отца́, и Сы́на, и Ду́ха Всесвята́го во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^ Молитва великомученику и целителю Пантелеимону (27 июля/9 августа)

О вели́кий Христо́в уго́дниче и пресла́вный целе́бниче, великому́чениче Пантелеи́моне, душе́ю на Небеси́ Престо́лу Бо́жию предстоя́й и Триипоста́сныя Его сла́вы наслажда́яйся, те́лом же и ли́ком святы́м на земли́ в Боже́ственных хра́мех пребыва́яй и да́нною ти свы́ше благода́тию разли́чная источа́яй чудеса́! При́зри ми́лостивым твои́м о́ком на предстоя́щия лю́ди, и честне́й твое́й ико́не уми́льно моля́щияся и прося́щия от тебе́ целе́бныя по́мощи и заступле́ния: простри́ ко Го́споду Бо́гу на́шему те́плыя моли́твы и испроси́ душа́м на́шим оставле́ние согреше́ний. Се бо мы, за беззако́ния на́ша не сме́юще возвести́ оче́с на́ших к высоте́ Небе́сней, се́рдцем сокруше́нным и ду́хом смире́нным тебе́ хода́тая ми́лостива ко Влады́це и моли́твенника за ны гре́шныя призыва́ем, я́ко ты прия́л еси́ благода́ть от Него́ неду́ги исцеля́ти и стра́сти отгоня́ти. Тебе́ у́бо про́сим: не пре́зри нас недосто́йных, моля́щихся тебе́ и твоея́ по́мощи тре́бующих. Бу́ди нам в печа́лех уте́шитель, в неду́зех лю́тых стра́ждущим врач, напа́ствуемым ско́рый покрови́тель, очесы́ неду́гующим прозре́ния пода́тель, ссу́щим и младе́нцем в боле́знех ско́рый предста́тель и исцели́тель: исхода́тайствуй всем вся ко спасе́нию поле́зная, я́ко да твои́ми ко Го́споду Бо́гу моли́твами получи́вше благода́ть и ми́лость, просла́вим всех благи́х Исто́чника и Даропода́теля Бо́га, Еди́наго в Тро́ице Святе́й сла́вимаго, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^ Молитва мученику Иоанну Воину (30 июля/12 августа)

О пресла́вный уго́дниче Христо́в Иоа́нне Во́ине! Храбр был еси́ в ра́тех, враго́м прогони́тель и оби́димым засту́пник, ны́не же и всем правосла́вным христиа́ном ско́рый помо́щник явля́ешися. Помяни́ нас, гре́шных и недосто́йных, и заступи́ нас в беда́х и ско́рбех и печа́лех, и во вся́кой злой напа́сти, и от вся́каго зла́го и оби́дящаго челове́ка защити́ нас: тебе́ бо дана́ бысть от Бо́га благода́ть моли́тися за ны гре́шныя, зле стра́ждущия. Изба́ви нас от оби́дящих нас, бу́ди нам побо́рник кре́пок на вся ви́димыя и неви́димыя враги́ на́ша, да твое́ю по́мощию и кре́пким предста́тельством и побо́рством посра́мятся вси явля́ющии нам зла́я. О вели́кий побо́рниче, Иоа́нне Во́ине! Не забу́ди нас гре́шных, моля́щихся тебе́ и твоея́ по́мощи и неоску́дныя ми́лости прося́щих, и сподо́би ны, гре́шныя и недосто́йныя, неизрече́нная блага́я от Бо́га получи́ти. Яко Тому́ подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, Отцу́, и Сы́ну, и Свято́му Ду́ху, ны́не и при́сно, и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^ Молитва блаженному Василию, Христа ради юродивому, Московскому чудотворцу (2/15 августа)

О вели́кий уго́дниче Христо́в, и́стинный дру́же и ве́рный ра́бе Всетворца́ Го́спода Бо́га, преблаже́нне Васи́лие! Услы́ши ны многогре́шныя, ны́не вопию́щия к тебе́ и призыва́ющия и́мя твое́ свято́е: поми́луй ны, припа́дающия днесь и моля́щихся пред честно́ю ико́ною твое́ю, приими́ ма́лое на́ше и недосто́йное сие́ моле́ние, умилосе́рдися над убо́жеством на́шим и моли́твами твои́ми исцели́ всяк неду́г и боле́знь души́ и те́ла на́шего гре́шнаго, и сподо́би ны тече́ние жи́зни сея́ невреди́мо от ви́димых и неви́димых враг и безгре́шно прейти́, и христиа́нскую кончи́ну непосты́дну, ми́рну, безмяте́жну, и Небе́снаго Ца́рствия насле́дие получи́ти со все́ми святы́ми во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^ Молитва преподобным Зосиме и Савватию Соловецким (8/21 августа)

О преподо́бнии и богоно́снии отцы́ на́ши Зоси́мо и Савва́тие, земни́и Ангели и Небе́снии челове́цы, бли́жнии дру́зи Христо́вы и уго́дницы Бо́жии, оби́тели ва́шея сла́во и украше́ние, всея́ же се́верныя страны́, па́че и всего́ Правосла́внаго оте́чества на́шего, необори́мая стено́ и вели́кое заступле́ние! Се мы, недосто́йнии и многогре́шнии, со благогове́йною любо́вию к ра́кам честны́х моще́й ва́ших припа́дающе, ду́хом сокруше́нным и смире́нным приле́жно вас мо́лим: моли́те непреста́нно благосе́рдаго Влады́ку и Го́спода на́шего Иису́са Христа́, я́ко дерзнове́ние ве́лие к Тому́ иму́щии, да не отсту́пит от нас Его́ вседе́йствующая благода́ть, покро́в же и заступле́ние Пресвяты́я Влады́чицы на́шея Богоро́дицы на ме́сте сем да пребу́дет, и да не оскуде́ют никогда́же и́стиннии ревни́телие а́нгельскаго жития́ во святе́й оби́тели сей, иде́же вы, богоно́снии отцы́ и нача́льницы, безме́рными труды́ и поще́ньми, то́ки же сле́зными и всено́щными бде́нии, непреста́нными моли́твами и моле́ньми нача́ло и́ноческому житию́ положи́сте. Ей, уго́дницы святи́и, моли́твенницы к Бо́гу благоприя́тнейшии! Те́плыми ва́шими к Нему́ мольба́ми огради́те и сохрани́те ны и свято́е селе́ние сие́ ва́ше от тру́са, пото́па, огня́ и меча́, наше́ствия иноплеме́нных и смертоно́сныя я́звы, от вражды́ и вся́ких нестрое́ний, от вся́кия беды́ и ско́рби и от вся́каго зла́, да непреста́нно на ме́сте сем в ми́ре и безмо́лвии благоче́стно сла́вится пресвято́е и́мя Го́спода и Бо́га, и обрета́ют ве́чное спасе́ние и́щущии Его́. О преблаже́ннии отцы́ на́ши Зоси́мо и Савва́тие! Услы́шите ны гре́шныя, во святе́й оби́тели ва́шей и под кро́вом ва́шего защище́ния недосто́йно жи́тельствующия, и благомо́щными ва́шими к Бо́гу хода́тайствы испроси́те душа́м на́шим грехо́в оставле́ние, жития́ исправле́ние и ве́чных благ восприя́тие в Небе́снем Ца́рствии; всем же ве́рующим, и́же на вся́ком ме́сте и во вся́кой ну́жде призыва́ют вас в по́мощь и заступле́ние, и и́же со благогове́йною любо́вию во оби́тель ва́шу притека́ют, не преста́ните излива́ти вся́кую благода́ть и ми́лость, сохраня́юще их от вся́кия сопроти́вныя си́лы, от вся́кия напа́сти и от вся́каго зла́го обстоя́ния и подаю́ще им вся́ потре́бная к душе́вней и теле́сней по́льзе. Наипа́че же моли́те премилосе́рдаго Бо́га, да утвердит и укрепи́т Це́рковь Свою́ Святу́ю и все на́ше Правосла́вное оте́чество в ми́ре и тишине́, в любви́ и единомы́слии, во правове́рии и благоче́стии да сохрани́т и соблюде́т во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^ Молитва святителю Тихону, епископу Воронежскому, Задонскому чудотворцу (13/26 августа)

О всехва́льный святи́телю и уго́дниче Христо́в, Отче наш Ти́хоне! Ангельски на земли́ пожи́в, ты я́ко Ангел благи́й яви́лся еси́ и в ди́внем твое́м прославле́нии. Ве́руем от всея́ души́ и помышле́ния, я́ко ты, благосе́рдый наш помо́щниче и моли́твенниче, твои́ми нело́жными хода́тайствы и благода́тию, от Го́спода оби́льно тебе дарова́нною, при́сно спосо́бствуеши на́шему спасе́нию. Приими́ у́бо, ублажа́емый уго́дниче Христо́в, и в час сей на́ша недосто́йная моле́ния: свободи́ ны твои́м заступле́нием от облега́ющаго нас суесло́вия и суему́дрия, неправове́рия и злове́рия челове́ческаго. Потщи́ся, ско́рый о нас предста́телю, богоприя́тным твои́м хода́тайством умоли́ти Го́спода, да проба́вит Своя́ вели́кия и бога́тыя ми́лости на нас, гре́шных и недосто́йных рабе́х Свои́х, да уврачу́ет Свое́ю благода́тию неисце́льныя я́звы и стру́пы растле́нных душ и теле́с на́ших, да раствори́т окамене́лая сердца́ на́ша слеза́ми умиле́ния и сокруше́ния о премно́гих согреше́ниих на́ших, и да изба́вит ны от ве́чных мук и огня гее́нскаго; всем же ве́рным лю́дем свои́м да да́рует в ны́нешнем ве́це мир и тишину́, здра́вие и спасе́ние и во всем благо́е поспеше́ние, да та́ко, ти́хое и безмо́лвное житие́ пожи́вше во вся́ком благоче́стии и чистоте́, сподо́бимся со Ангелы и со все́ми святы́ми сла́вити и воспева́ти всесвято́е и́мя Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^ Молитва мученикам Адриану и Наталии (26 августа/8 сентября)

О свяще́нная дво́ице, святи́и му́ченицы Христо́вы Адриа́не и Ната́лие, блаже́ннии супру́зи и до́блии страда́льцы! Услы́шите нас, моля́щихся вам со слеза́ми, и низпосли́те на ны вся благопотре́бная душа́м и телесе́м на́шим, и моли́те Христа́ Бо́га, да поми́лует нас и сотвори́т с на́ми по ми́лости Свое́й, да не поги́бнем во гресе́х на́ших! Ей, святи́и му́ченицы! приими́те глас моле́ния на́шего и изба́вите ны моли́твами ва́шими от гла́да, губи́тельства, тру́са, пото́па, огня́, гра́да, меча́, наше́ствия иноплеме́нников и междоусо́бныя бра́ни, от внеза́пныя сме́рти и от всех бед, печа́лей и боле́зней, да при́сно ва́шими моли́твами и предста́тельством укрепля́еми, просла́вим Го́спода Иису́са Христа́, Ему́же подоба́ет вся́кая сла́ва, честь и поклоне́ние, со Безнача́льным Его́ Отце́м и Пресвяты́м Ду́хом, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^Молитва о спасении Державы Российской и утолении в ней раздоров и нестроений*

Го́споди Бо́же, Спаси́телю наш! К Тебе́ припа́даем сокруше́нным се́рдцем и испове́дуем грехи́ и беззако́ния на́ша, и́миже раздражи́хом Твое́ благоутро́бие и затвори́хом щедро́ты Твоя́. Отступи́хом бо от Тебе́, Влады́ко, и за́поведей Твои́х не соблюдо́хом, ниже́ сотвори́хом, я́коже запове́дал еси́ нам. Сего́ ра́ди разгне́вался еси́ я́ростию Твое́ю на нас, и посети́л еси́ жезло́м желе́зным беззако́ния на́ша и ра́нами непра́вды на́ша. Просте́рл еси́ ру́ку Твою́, и воспла́кася земля́, и боле́зни сме́ртныя объя́ша нас. Гла́дом же и ску́достию и нестрое́нием порази́л еси́ нас, и дал еси́ нас на попра́ние враго́м на́шим, и ума́лихомся па́че всех язы́к, и бы́хом в при́тчу поноше́ния сосе́дом на́шим. Бо́же вели́кий и ди́вный, ка́яйся о зло́бах челове́ческих, возводя́й низве́рженныя и утвержда́яй низпа́дающия! Небе́сную Твою́ си́лу с Небесе́ низпосли́, уврачу́й я́звы душ и теле́с на́ших и воздви́гни нас от одра́ боле́зни, я́ко напо́лнишася разслабле́ния чре́сла на́ша, я́ко боли́м непра́вдою и ражда́ем беззако́ние. Утоли́ шата́ния и раздо́ры в земли́ на́шей, отжени́ от нас за́висти и рве́ния, уби́йства и пиа́нство, разже́ния и собла́зны, попали́ в сердца́х на́ших вся́кую нечистоту́, вражду́ и зло́бу, да па́ки вси возлю́бим друг дру́га и еди́но пребу́дем в Тебе́, Го́споде и Влады́це на́шем, я́коже повеле́л еси́ и запове́дал еси́ нам. Поми́луй нас, Го́споди, поми́луй нас, я́ко испо́лнихомся уничиже́ния и не́смы досто́йни возвести́ очеса́ на́ша на не́бо. Помяни́ ми́лости, я́же показа́л еси́ отце́м на́шим, преложи́ гнев Твой на милосе́рдие и даждь нам по́мощь от ско́рби. Мо́лит Тя Твоя́ Це́рковь, представля́ющи Тебе́ хода́тайство друго́в Твои́х: преподо́бнаго отца́ на́шего Се́ргия Ра́донежскаго, Петра́, Алекси́я, Ио́ны и Фили́ппа, святи́телей Моско́вских, священному́ченика Ермоге́на и всех святы́х, в земли́ Росси́йстей просия́вших, изря́днее же Пресвяты́я Богоро́дицы и Присноде́вы Мари́и, от лет дре́вних покрыва́вшия и заступа́вшия страну́ на́шу. Вразуми́ и укрепи́ всех, Иже во вла́сти суть, и возглаго́ли в них блага́я о Це́ркви Твое́й и о всех лю́дех Твои́х. Си́лою Креста́ Твоего́ укрепи́ христолюби́вое во́инство на́ше и изба́ви их от вся́каго наве́та вра́жия. Воздви́гни нам муже́й си́лы и ра́зума, всем нам ду́ха прему́дрости и стра́ха Бо́жия, ду́ха кре́пости и благоче́стия. Го́споди, к Тебе́ прибега́ем, научи́ нас твори́ти во́лю Твою́, я́ко Ты еси́ Бог наш, я́ко у Тебе́ исто́чник живота́, во све́те Твое́м у́зрим свет. Проба́ви ми́лость твою́ ве́дущим Тя во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

[*] Творение святителя Тихона, патриарха Московского и всея Руси. Составлена в 1917 году и читалась перед заседаниями Поместного Собора Российской Православной Церкви (1917–1918 гг.).