Тропари пророкам | Молитвослов

Тропари пророкам


Иоанну Предтече и Крестителю Господню

(Зачатие), глас 4:

Пе́рвее неражда́ющая непло́ды, возвесели́ся,/ се бо зачала́ еси́ Со́лнца свети́льника я́ве,/ просвеща́ти иму́ща всю вселе́нную, слепото́ю неду́гующую./ Лику́й, Заха́рие, вопия́ со дерзнове́нием:// проро́к Вы́шняго есть хотя́й роди́тися.

(Рождество), глас 4:

Проро́че и Предте́че прише́ствия Христо́ва,/ досто́йно восхвали́ти тя недоуме́ем мы, любо́вию чту́щии тя:/ непло́дство бо ро́ждшия и о́тчее безгла́сие разреши́ся/ сла́вным и честны́м твои́м рождество́м,// и воплоще́ние Сы́на Бо́жия ми́рови пропове́дуется.

Величание:

Велича́ем тя, Предте́че Спа́сов Иоа́нне, и чтим е́же от непло́дове пресла́вное рождество́ твое́.

(Усекновение главы),
глас 2:

Па́мять пра́веднаго с похвала́ми,/ тебе́ же довле́ет свиде́тельство Госпо́дне, Предте́че:/ пока́зал бо ся еси́ вои́стину и проро́ков честне́йший,/ я́ко и в струя́х крести́ти сподо́бился еси́ Пропове́даннаго./ Те́мже за и́стину пострада́в ра́дуяся,/ благовести́л еси́ и су́щим во а́де Бо́га я́вльшагося пло́тию,/ взе́млющаго грех ми́ра,// и подаю́щаго нам ве́лию ми́лость.

Величание:

Велича́ем тя,/ Крести́телю Спа́сов Иоа́нне,/ и почита́ем вси/ честны́я твоея́ главы́// усекнове́ние.

(1-е и 2-е обретение главы),
глас 4:

От земли́ возсия́вши, Предте́чева глава́,/ лучи́ испуща́ет нетле́ния, ве́рным исцеле́ний,/ свы́ше собира́ет мно́жество А́нгел,/ до́ле же созыва́ет челове́ческий род,// единогла́сную возсыла́ти сла́ву Христу́ Бо́гу.

Величание:

Велича́ем тя,/ Крести́телю Спа́сов Иоа́нне,/ и почита́ем вси/ честны́я твоея́ главы́// обре́тение.

(3-е обретение главы),
глас 4:

Я́ко Боже́ственное сокро́вище сокрове́нное в земли́,/ Христо́с откры́ главу́ твою́ нам, проро́че и Предте́че./ Вси у́бо соше́дшеся в сея́ обре́тение,/ пе́сньми богоглаго́ливыми Спа́са воспои́м,// спаса́юща нас от тле́ния моли́твами твои́ми.

Величание:

Велича́ем тя,/ Крести́телю Спа́сов Иоа́нне,/ и почита́ем вси/ честны́я твоея́ главы́// обре́тение.

(Перенесение из Мальты в Гатчину десной руки Иоанна Крестителя), глас 4:

От за́пада возсия́вши Предте́чева рука́,/ лучи́ испуща́ет нетле́ния ве́рным исцеле́ний,/ свы́ше собира́ет мно́жество А́нгел,/ до́ле же созыва́ет челове́ческий род,// единогла́сно возсыла́ти сла́ву Христу́ Бо́гу.

Величание:

Велича́ем тя,/ Крести́телю Спа́сов Иоа́нне,/ и почита́ем вси// честны́я твоея́ руки́ пронесе́ние.

Даниилу и трем отрокам: Анании, Азарии и Мисаилу, глас 2:

Ве́лия ве́pы испpавле́ния:/ во исто́чнице пла́мене, я́ко на воде́ упокое́ния,/ святи́и тpие́ о́тpоцы pа́довахуся,/ и пpоpо́к Дании́л льво́м па́стыpь я́ко о́вцам явля́шеся.// Тех моли́твами, Хpисте́ Бо́же, спаси́ ду́ши на́ша.

Елисею, глас 4:

И́же во пло́ти А́нгел,/ и проро́ков нача́льнику свиде́тельствова, сла́вный Елиссе́е,/ ди́вны чудеса́ соде́лал еси́, проро́че,/ поспе́шеством Свята́го Ду́ха;/ си́лою Илиино́ю исцели́в во́дное естество́,/ зве́ри же погуби́, пожира́ющия,/ и Неема́на очи́сти,/ и вдови́ча сы́на воскреси́л еси́,// и всем чту́щим тя да́руй благода́ть и исцеле́ние.

Захарии, глас 4:

Свяще́нства оде́ждею обложе́н, прему́дре,/ по зако́ну Бо́жию всесожже́ния прия́тна священноле́пно приноси́л еси́, Заха́рие,/ и был еси́ свети́льник и зри́тель та́йных,/ знаме́ния в тебе благода́ти нося́ я́вственно, всему́дре,/ и мече́м убие́н быв в хра́ме Бо́жии,/ Христо́в проро́че, с Предте́чею моли́,// спасти́ся душа́м на́шим.

Иезикиилю, глас 2:

Проро́че Бо́жий Иезеки́иле,/ предзре́вый затворе́нная Ду́хом врата́/ и Плотоно́сца, во исхо́де сих, Еди́наго сказа́вый Бо́га,/ Того́ моли́, мо́лимся,/ да отве́рзет дверь ми́лости Своея́// и спасе́т ду́ши благоче́стно пою́щих па́мять твою́.

Илие, глас 4:

Во пло́ти А́нгел,/ проро́ков основа́ние,/ вторы́й Предте́ча прише́ствия Христо́ва Илия́ сла́вный,/ свы́ше посла́вый Елисе́еви благода́ть,/ неду́ги отго­ня́ти/ и прокаже́нныя очища́ти,// те́мже и почита́ющим его́ то́чит исцеле́ния.

Величание:

Велича́ем тя,/ святы́й сла́вный проро́че Бо́жий Илие́,/ и чтим, е́же на Небеса́/ на колесни́це о́гненней,// пресла́вное восхожде́ние твое́.

Иоилю, глас 2:

Предве́дый Бо́жие прише́ствие во пло́ти/ и наи́тие Ду́ха Свята́го и гряду́щий Суд предсказа́вый,/ проро́че Ио́иле:/ спаса́й моли́твами твои́ми// чту́щия тя от всех скорбе́й.

Моисею Боговидцу, глас 2:

На высоту́ доброде́телей возше́л еси́, проро́че Моисе́е;/ и сего́ ра́ди сподо́бился еси́ ви́дети сла́ву Бо́жию./ Скрижа́ли благода́тныя Зако́на прия́т,/ и начерта́ний благода́ть в себе́ нося́,/ и проро́ков был еси́ честна́я похвала́,// и благоче́стия вели́кое та́инство.

Самуилу, глас 5:

От ма́тере умоле́нный, тезоимени́те да́ния Бо́жия,/ от Бо́га зва́ния во младе́нчестве сподо́бися,/ честны́й проро́че Саму́иле,/ до́бре пасы́й непокори́выя лю́ди/ и царе́м яви́выйся устрои́тель,/ и о нас, ве́рно чту́щих тя, моли́ И́стиннаго Бо́га,// да спасе́т ду́ши на́ша.

 

См. ТРОПАРЬ, ПРОРОК