Молитвы Небесным Силам Бесплотным | Молитвослов

Молитвы Небесным Силам Бесплотным


По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II 

Оглавление

 


 

^ Молитвы ко Ангелу-Хранителю

 

Молитва первая

     О святы́й Ангеле, храни́телю и покрови́телю мой благи́й! С сокруше́нным се́рдцем и боле́зненною душе́ю предстою́ ти, моля́ся: услы́ши мя, гре́шнаго раба́ твоего́ (имя), с во́плем кре́пким и пла́чем го́рьким вопию́щаго: не помяни́ мои́х беззако́ний и непра́вд, и́миже аз окая́нный прогневля́ю тя по вся дни и часы́, и ме́рзостна себе́ творю́ пред Созда́телем на́шим Го́сподем; яви́ся мне милосе́рд и не отлуча́йся мене́ скве́рнаго да́же до кончи́ны моея́; возбуди́ мя от сна грехо́внаго и посо́бствуй твои́ми моли́твами про́чее время живота́ моего́ без поро́ка прейти́ и сотвори́ти плоды́ досто́йны покая́ния, па́че же от сме́ртных паде́ний грехо́вных соблюди́ мя, да не поги́бну во отча́янии и да не пора́дуется враг о поги́бели мое́й. Вем вои́стину и усты́ испове́дую, я́ко никто́же тако́в друг и предста́тель, защи́титель и побо́рник, я́коже ты, святы́й Ангеле: предстоя́ бо Престо́лу Госпо́дню, мо́лишися о мне непотре́бнем и па́че всех гре́шнейшем, да не изы́мет Преблаги́й души́ моея́ в день неча́яния моего́ и в день творе́ния зло́бы. Не преста́й у́бо умилостивля́я премилосе́рдаго Го́спода и Бо́га моего́, да отпу́стит согреше́ния моя́, я́же сотвори́х во все́м житии́ мое́м, де́лом, сло́вом и все́ми мои́ми чу́вствы, и и́миже весть судьба́ми, да спасе́т мя: да нака́жет мя зде по Свое́й неизрече́нней ми́лости, но да не обличи́т и не истя́жет мя она́мо по Своему́ нелицеприя́тному правосу́дию; да сподо́бит мя покая́ние принести́, с покая́нием же Боже́ственное Причаще́ние досто́йне прия́ти, о сем па́че молю́, и такова́го да́ра всеусе́рдно жела́ю. В стра́шный же час сме́рти неотсту́пен буди ми, благи́й храни́телю мой, прогоня́я мра́чныя де́моны, иму́щия устраши́ти притре́петную ду́шу мою́: защити́ мя от тех ловле́ния, егда́ и́мам преходи́ти возду́шная мыта́рства, да храни́мь тобо́ю, безбе́дно дости́гну рая́ ми вожделе́ннаго, иде́же ли́цы святы́х и го́рних Сил непреста́нно восхваля́ют всечестно́е и великоле́пое и́мя в Тро́ице сла́вимаго Бо́га, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, Ему́же подоба́ет честь и поклоне́ние во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

Молитва вторая

     Ангеле Бо́жий, храни́телю мой святы́й, на соблюде́ние мне от Бо́га с Небесе́ да́нный, приле́жно молю́ тя: ты мя днесь просвети́, и от вся́каго зла сохрани́, ко благо́му дея́нию наста́ви и на пу́ть благи́й напра́ви. Ами́нь.

 

^ Молитва Архистратигу Михаилу (6/19 сентября и 8/21 ноября)

     Святы́й и вели́кий Арха́нгеле Бо́жий Михаи́ле, неисповеди́мыя и Пресу́щественныя Тро́ицы пе́рвый во Ангелех предстоя́телю, ро́да же челове́ческаго приста́вниче и храни́телю, сокруши́вый с во́инствы свои́ми главу́ прего́рдаго денни́цы на Небеси́ и посрамля́яй вы́ну зло́бу и кова́рства его́ на земли́! К тебе́ прибега́ем с ве́рою и тебе́ мо́лимся с любо́вию, бу́ди щит несокруши́м и забра́ло тве́рдо Святе́й Це́ркви и Правосла́вному Оте́чествию на́шему, огражда́я их молниено́сным мече́м твои́м от всех враг, ви́димых и неви́димых! Бу́ди во́ждь и сора́тай непобеди́мь христолюби́вому во́инству на́шему, венча́я его́ сла́вою и побе́дами над супоста́ты, да позна́ют вси противля́ющиися нам, я́ко с на́ми Бог и святи́и Ангели Его́. Не оста́ви же, о Арха́нгеле Бо́жий, по́мощию и заступле́нием твои́м и нас, прославля́ющих днесь свято́е и́мя твое́: се бо, а́ще и многогре́шни есмы́, оба́че не хо́щем в беззако́ниих на́ших поги́бнути, но е́же обрати́тися ко Го́споду и оживле́нным бы́ти от Него́ на дела́ блага́я. Озари́ у́бо ум наш све́том лица́ Бо́жия, и́же вы́ну сия́ет на молниеви́днем челе́ твое́м, да возмо́жем разуме́ти, что́ есть во́ля Бо́жия о нас блага́я и соверше́нная, и ве́дети вся, я́же подоба́ет нам твори́ти, и я́же презира́ти и оставля́ти. Укрепи́ благода́тию Госпо́днею сла́бую во́лю и немощно́е произволе́ние на́ше, да утверди́вшеся в зако́не Госпо́днем, преста́нем про́чее вла́ятися земны́ми по́мыслы и похоте́ниями пло́ти, увлека́яся, по подо́бию несмы́сленных дете́й, скороги́бнущими красо́тами ми́ра сего́, я́ко ра́ди тле́ннаго и земна́го безу́мне забыва́ти ве́чная и Небе́сная. Над все́ми же си́ми испроси́ нам свы́ше дух и́стиннаго покая́ния, нелицеме́рную печа́ль по Бо́зе и сокруше́ние о гресе́х на́ших, да остаю́щее нам число́ дней вре́меннаго живота́ на́шего иждиве́м не во угожде́нии чувств и рабо́те страсте́м на́шим, но во изглажде́ние зол, соде́янных на́ми, слеза́ми ве́ры и сокруше́ния серде́чнаго, по́двигами чистоты́ и святы́ми дела́ми милосе́рдия. Егда́ же прибли́зится час сконча́ния на́шего и свобожде́ния от уз бре́ннаго сего́ телесе́, не оста́ви нас, Арха́нгеле Бо́жий, беззащи́тных проти́ву духо́в зло́бы поднебе́сных, обы́кших прегражда́ти душе́ челове́честей восхо́д в го́рняя, да охраня́еми тобо́ю, безпреткнове́нне дости́гнем о́ных пресла́вных селе́ний ра́йских, иде́же несть печа́ль, ни воздыха́ние, но жи́знь безконе́чная, и сподо́бимся узре́ти пресве́тлое лице́ Всеблага́го Го́спода и Влады́ки на́шего, и Тому́ возда́ти сла́ву, со Отце́м и Святы́м Ду́хом, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^ Молитва Архангелу Гавриилу (26 марта/8 апреля, а также 13/26 июля и 8/21 ноября)

     О святы́й вели́кий Арха́нгеле Гаврии́ле, Бо́жию Престо́лу предстоя́й и озаре́нием от Боже́ственнаго све́та осия́нный, ве́дением же непостижи́мых та́ин о преве́чней прему́дрости Его́ просвеще́нный! Всеусе́рдно молю́ тя, наста́ви мя к покая́нию от злых дел и ко утвержде́нию в ве́ре мое́й, укрепи́ и огради́ ду́шу мою́ от искуше́ний прельсти́тельных и умоли́ созда́теля на́шего о отпуще́нии грехо́в мои́х. О святы́й вели́кий Гаврии́ле Арха́нгеле! Не пре́зри мене́ гре́шнаго, моля́щагося тебе́ о по́мощи и заступле́нии твое́м в ве́це сем и в бу́дущем, но при́сно помо́щник мне яви́ся, да непреста́нно сла́влю Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха держа́ву и твое́ предста́тельство во ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

^ Молитва Архангелу Рафаилу (8/21 ноября)

     О святы́й вели́кий Арха́нгеле Рафаи́ле, Престо́лу Бо́жию предстоя́й! Ты благода́тию, от всемогу́щаго Врача́ душ и теле́с на́ших тебе́ да́нною, пра́веднаго му́жа Тови́та от слепоты́ теле́сныя исцели́л еси́, и сы́на его́ Тови́ю, спутеше́ствуя ему́, от зла́го ду́ха сохрани́л еси́. Всеусе́рдно молю́ тя, бу́ди мне путеводи́тель в жи́зни мое́й, сохрани́ от всех ви́димых и неви́димых враг, исцели́ душе́вныя и теле́сныя боле́зни моя́, упра́ви жизнь мою́ к покая́нию во гресе́х и ко творе́нию до́брых дел. О святы́й вели́кий Рафаи́ле Арха́нгеле! Услы́ши мене́ гре́шнаго, моля́щагося тебе́, и сподо́би в зде́шней и бу́дущей жи́зни благодари́ти и сла́вити о́бщаго Созда́теля на́шего в безконе́чныя ве́ки веко́в. Ами́нь.

 

См. также: Таблица: Ангелы и Архангелы. Классификация ангельских чинов согласно свмч. Дионисию Ареопагиту, Собор святого Архистратига Михаила и прочих небесных сил бесплотных